โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20296      ชื่อวิชา : งานตุงจากกระดาษ      ห้องเรียน : เรียนร่วม      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48701   ด.ญ. ณัฐฒ์ธัญพร สักลอ 2 3 Thu, 09 May 2019 09:02:41 +0700
2 48702   ด.ญ. ธัญญารัตน์ จันทริยาภรณ์ 2 3 Thu, 09 May 2019 09:02:06 +0700
3 48708   ด.ญ. ปริตา กาสาย 2 3 Thu, 09 May 2019 09:03:24 +0700
4 48718   ด.ญ. อริสา ณ ลำปาง 2 3 Thu, 09 May 2019 09:02:46 +0700
5 48720   ด.ญ. อุสิชา นาละออง 2 3 Thu, 09 May 2019 09:03:02 +0700
6 48752   ด.ญ. ภิชญาสิฬห์ สีเหลือง 2 4 Thu, 09 May 2019 09:00:50 +0700
7 48758   ด.ญ. สุพิชญา กาวงศ์ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:01:06 +0700
8 49022   ด.ญ. ขวัญข้าว สายแดง 2 11 Thu, 09 May 2019 09:03:43 +0700
9 49031   ด.ญ. ปณิชา ทิพย์มาบุตร 2 11 Thu, 09 May 2019 09:03:08 +0700
10 49034   ด.ญ. พิยดา อุ่นตา 2 11 Thu, 09 May 2019 09:04:18 +0700
11 49037   ด.ญ. ศิรภัสสร มีสะอาด 2 11 Thu, 09 May 2019 09:03:40 +0700
12 49071   ด.ญ. บวรลักษณ์ โพธิ์ทอง 2 12 Thu, 09 May 2019 09:01:20 +0700
13 49074   ด.ญ. พัณณิตา ทิพพะหา 2 12 Thu, 09 May 2019 09:02:21 +0700
14 49075   ด.ญ. แพททิชา กรรเชียง 2 12 Thu, 09 May 2019 09:03:07 +0700
15 49077   ด.ญ. ศิศิรา ลือเดชกังวารไกร 2 12 Thu, 23 May 2019 14:09:55 +0700