โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20258      ชื่อวิชา : การดำเนินงานร้านขายปลีก      ห้องเรียน : 111      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48607   ด.ช. ณัฐภูมิ ศิริบุญธรรม 2 1 Thu, 09 May 2019 09:06:35 +0700
2 48616   ด.ญ. กัญชลีพร สิทธิ 2 1 Thu, 09 May 2019 09:03:30 +0700
3 48619   ด.ญ. จารุกัญญ์ ใจบุญ 2 1 Thu, 09 May 2019 09:01:13 +0700
4 48620   ด.ญ. ชนินาถ พุฒใจกา 2 1 Thu, 09 May 2019 09:04:37 +0700
5 48623   ด.ญ. ณิชา ปันวงค์ 2 1 Thu, 09 May 2019 09:02:09 +0700
6 48629   ด.ญ. ประภาวรินทร์ ตารุสา 2 1 Thu, 09 May 2019 09:03:19 +0700
7 48635   ด.ญ. เพลงฟ้า สุวรรณวิชิตกุล 2 1 Thu, 09 May 2019 09:01:59 +0700
8 48637   ด.ญ. สุพิชฌา บุญชุม 2 1 Thu, 09 May 2019 09:04:06 +0700
9 48639   ด.ญ. อรวรรณ รักสถาน 2 1 Thu, 09 May 2019 09:01:42 +0700
10 48640   ด.ญ. อัจฉราภรณ์ สีธรรมใจ 2 1 Thu, 09 May 2019 09:12:01 +0700
11 48666   ด.ญ. ธนัญชิกา กันทวัง 2 2 Thu, 09 May 2019 09:03:05 +0700
12 48679   ด.ญ. หยกผกา จันทร์แปงเงิน 2 2 Thu, 09 May 2019 09:02:43 +0700
13 48699   ด.ญ. ชวัลลักษณ์ กาวงศ์อ้าย 2 3 Thu, 09 May 2019 09:07:06 +0700
14 48717   ด.ญ. สุพัชชา วงศ์ปันติ 2 3 Thu, 09 May 2019 09:01:45 +0700
15 48967   ด.ช. ณัฐภัทร สุวรรณห้อย 2 10 Thu, 16 May 2019 13:59:37 +0700
16 48988   ด.ญ. นภพร สมแก้ว 2 10 Thu, 09 May 2019 09:06:42 +0700
17 48992   ด.ญ. พัฒน์นรี ธรรมยา 2 10 Thu, 09 May 2019 09:06:42 +0700
18 48997   ด.ญ. ศราศิณีย์ ลายขัน 2 10 Thu, 09 May 2019 09:05:16 +0700