โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ฝ20201      ชื่อวิชา : ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 335      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49439   ด.ช. ธนากร บุนนาค 1 1 Mon, 13 May 2019 10:15:23 +0700
2 49470   ด.ญ. ภูริชญา ศรีสุลิตร์ 1 1 Mon, 13 May 2019 09:02:38 +0700
3 49499   ด.ญ. คณัสนันท์ นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์ 1 2 Mon, 13 May 2019 09:07:44 +0700
4 49546   ด.ญ. ชมผกา ทิพย์วงศา 1 3 Mon, 13 May 2019 09:09:02 +0700
5 49554   ด.ญ. ภัทรธิดา สุขเพราะนา 1 3 Mon, 13 May 2019 09:22:35 +0700
6 49558   ด.ญ. วีรอร สุทะคำ 1 3 Thu, 16 May 2019 16:47:12 +0700
7 49639   ด.ญ. ณัฎฐนิช ซ้ายยศ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:01:31 +0700
8 49648   ด.ญ. รพิพรรณ เรียนแดง 1 5 Mon, 13 May 2019 09:20:56 +0700
9 49654   ด.ญ. อชิตะ เม่นสิน 1 5 Mon, 13 May 2019 09:12:08 +0700
10 49661   ด.ช. ณัฐกรณ์ เชาวลิตวงศ์ 1 6 Mon, 13 May 2019 09:38:10 +0700
11 49663   ด.ช. เดชพนต์ วงศ์พานิช 1 6 Mon, 13 May 2019 09:02:02 +0700
12 49666   ด.ช. นรารัตน์ อยู่รักญาติ 1 6 Thu, 16 May 2019 12:59:19 +0700
13 49667   ด.ช. บัณฑิตณรงค์ ปวงคำ 1 6 Tue, 21 May 2019 10:29:27 +0700
14 49683   ด.ญ. จิรัชยา ชมภูบุตร 1 6 Thu, 16 May 2019 11:00:08 +0700
15 49710   ด.ช. ณัฐพัชร์ เครือแปง 1 7 Thu, 16 May 2019 09:01:55 +0700
16 49717   ด.ช. วีรภัทร์ จอมใจ 1 7 Thu, 16 May 2019 09:02:30 +0700
17 49728   ด.ญ. กัลป์ เกียรติศิลป์ 1 7 Mon, 13 May 2019 09:38:15 +0700
18 49788   ด.ญ. หยาดทิพย์ ยะคำ 1 8 Mon, 13 May 2019 10:18:12 +0700
19 49803   ด.ช. นพคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 1 9 Mon, 13 May 2019 09:37:00 +0700
20 49810   ด.ช. สายกลาง จะวะนะ 1 9 Mon, 13 May 2019 09:47:39 +0700
21 49816   ด.ญ. ชิชา เผือกอ่อน 1 9 Mon, 13 May 2019 09:27:14 +0700
22 49822   ด.ญ. ปฏิณญาภรณ์ แก้วสีงาม 1 9 Mon, 13 May 2019 09:02:09 +0700
23 49833   ด.ญ. สวิตตา อุดรวัฒน์ 1 9 Mon, 13 May 2019 09:14:41 +0700
24 49848   ด.ช. ปุณพจน์ เอื้อเฟื้อ 1 10 Mon, 13 May 2019 09:08:53 +0700
25 49852   ด.ช. ภูริต ศรีทะโร 1 10 Mon, 13 May 2019 09:51:14 +0700
26 49897   ด.ช. ศุกลภัทร อัครชัยธัญศิริ 1 11 Mon, 13 May 2019 12:34:41 +0700
27 49904   ด.ญ. กุลฑีรา ตาเมืองมูล 1 11 Mon, 13 May 2019 09:08:00 +0700
28 49952   ด.ญ. กิตติมา ก้านชมภู 1 12 Mon, 13 May 2019 10:27:00 +0700
29 49995   ด.ญ. เกวลินย์ มาลัย 1 13 Mon, 13 May 2019 12:18:21 +0700