โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20241      ชื่อวิชา : ช่างไม้ก่อสร้าง      ห้องเรียน : ช่างอุตฯ1      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48975   ด.ช. พีรณัฐ สุภาพ 2 10 Thu, 09 May 2019 09:21:54 +0700
2 48987   ด.ญ. ณัฐพร จุ่งเป็ง 2 10 Thu, 09 May 2019 09:02:04 +0700
3 48991   ด.ญ. เบญจมาศ ยศอาลัย 2 10 Thu, 16 May 2019 11:57:20 +0700
4 48996   ด.ญ. วิศรุตา คำปินใจ 2 10 Thu, 09 May 2019 09:01:27 +0700
5 48998   ด.ญ. ศุภกานต์ ลังกาปอน 2 10 Thu, 09 May 2019 09:05:06 +0700
6 49003   ด.ช. กิตติพล ภักดีภูพิงค์ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:10:04 +0700
7 49009   ด.ช. ณัฐพงษ์ จอมประเสริฐ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:03:33 +0700
8 49013   ด.ช. ปฐมรัฐ เทือกท้าวพรม 2 11 Thu, 09 May 2019 09:02:44 +0700
9 49018   ด.ช. ภูวนัตถ์ ปะอินทร์ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:03:06 +0700
10 49028   ด.ญ. ณัฐนรี บุญมาเทพ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:14:40 +0700
11 49039   ด.ญ. สุภิชญา นันทพันธ์ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:05:33 +0700
12 49081   ด.ช. กิติภูมิ ชัยประพันธ์ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:05:20 +0700
13 49084   ด.ช. ทรัพย์เจริญ ยังวัย 2 13 Thu, 09 May 2019 09:03:12 +0700
14 49092   ด.ช. ภาณุรัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:05:08 +0700
15 49093   ด.ช. ภูมินันท์ ปะอินทร์ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:00:48 +0700
16 49112   ด.ญ. เมธาวดี เครือปัญญา 2 13 Thu, 09 May 2019 09:05:34 +0700
17 49113   ด.ญ. วิมลสิริ ไชยบาง 2 13 Thu, 09 May 2019 09:14:01 +0700
18 49159   ด.ญ. รัตนาพร เทพบุญยืน 2 14 Thu, 16 May 2019 14:07:17 +0700