โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20202      ชื่อวิชา : การปลูกพืชผักทั่วไป2      ห้องเรียน : เกษตร3      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48602   ด.ช. ก้องภพ อนุกูลชัย 2 1 Thu, 09 May 2019 09:03:09 +0700
2 48603   ด.ช. กันตภณ ท้าวคำลือ 2 1 Thu, 09 May 2019 09:02:22 +0700
3 48613   ด.ช. ศุภกฤต กุญชรโพธิ์สกุล 2 1 Thu, 09 May 2019 09:02:41 +0700
4 48631   ด.ญ. ปิย์วรา ปั้นเทศ 2 1 Thu, 09 May 2019 09:03:41 +0700
5 48739   ด.ญ. จีระนันท์ วังจิระพันธ์ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:12:07 +0700
6 48744   ด.ญ. พชรธิดา ประสิทธิโชค 2 4 Thu, 09 May 2019 09:03:04 +0700
7 48982   ด.ญ. กชกร เมืองมา 2 10 Thu, 09 May 2019 09:01:34 +0700
8 48984   ด.ญ. ฐิตารีย์ วงศ์สวัสดิ์ 2 10 Thu, 09 May 2019 09:02:19 +0700
9 48994   ด.ญ. พิงควดี ศรีนุธรรม 2 10 Thu, 09 May 2019 09:03:18 +0700
10 49052   ด.ช. ธนเดช ไชยวงค์ 2 12 Thu, 09 May 2019 09:03:35 +0700
11 49058   ด.ช. พงศกร วงศ์ใหญ่ 2 12 Thu, 09 May 2019 09:15:00 +0700
12 49105   ด.ญ. ทักษพร ล้วนโค 2 13 Thu, 09 May 2019 09:03:24 +0700
13 49110   ด.ญ. พรปวีณ์ แก้วเพ็ง 2 13 Thu, 09 May 2019 09:03:59 +0700
14 49114   ด.ญ. ศิรภัทร เสือทะเล 2 13 Thu, 09 May 2019 09:02:05 +0700
15 49115   ด.ญ. ศุทธิชา เชื้อเต๊อะ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:41:16 +0700
16 49170   ด.ช. พีระฉัตร พิศบุญ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:01:05 +0700
17 49177   ด.ช. วรทัต ณ ลำปาง 2 15 Thu, 09 May 2019 09:03:03 +0700