โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20296      ชื่อวิชา : งานตุงจากกระดาษ      ห้องเรียน : เรียนร่วม      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49469   ด.ญ. ภัทราพร ดีสม 1 1 Mon, 13 May 2019 09:01:25 +0700
2 49532   ด.ช. พิทวัส ดวงฟู 1 3 Mon, 13 May 2019 09:01:42 +0700
3 49566   ด.ช. แทนคุณ เตชะวงค์ 1 4 Mon, 13 May 2019 09:01:56 +0700
4 49645   ด.ญ. ปัณฑารีย์ ปันเงิน 1 5 Mon, 13 May 2019 09:02:08 +0700
5 49651   ด.ญ. ศุภิสฌา ประพันธ์กุล 1 5 Mon, 13 May 2019 09:00:44 +0700
6 49680   ด.ญ. กานต์ธีรา วาละ 1 6 Mon, 13 May 2019 09:01:56 +0700
7 49760   ด.ช. ภัคพล สันเทพ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:01:06 +0700
8 49776   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ท้าวคำลือ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:12:12 +0700
9 49777   ด.ญ. ณิชาภัทร จำรูญพันธุ์ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:01:16 +0700
10 49865   ด.ญ. ธนัชพร ม่วงมี 1 10 Mon, 13 May 2019 09:01:54 +0700
11 49873   ด.ญ. พิชญาภรณ์ โนใจปิง 1 10 Mon, 13 May 2019 09:01:35 +0700
12 49874   ด.ญ. พิมพ์ชนก เครือใจยา 1 10 Mon, 13 May 2019 09:03:32 +0700
13 49876   ด.ญ. วรภัทร ผลประโยชน์ 1 10 Mon, 13 May 2019 09:03:13 +0700
14 49949   ด.ญ. กนกวรรณ กมลโรจนวงศ์ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:01:26 +0700
15 49965   ด.ญ. ลักษิกา กาตาสาย 1 12 Mon, 13 May 2019 09:01:58 +0700