โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ22214      ชื่อวิชา : ปฏิบัติเคริ่องตีไทย      ห้องเรียน : ดนตรีไทย      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48910   ด.ญ. นันท์นภัส เจริญจันทร์ 2 8 Thu, 09 May 2019 09:05:06 +0700
2 49097   ด.ช. วศินภัทร ยะนิน 2 13 Thu, 09 May 2019 11:28:13 +0700
3 49103   ด.ญ. ฐิติวรดา นันทธนาคาร 2 13 Thu, 09 May 2019 09:10:27 +0700
4 49106   ด.ญ. ธัญชนก ลำปน 2 13 Thu, 09 May 2019 09:03:48 +0700
5 49109   ด.ญ. ปราณปรียา เลิศและ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:01:27 +0700
6 49119   ด.ญ. สุรธิดา หลวงแดง 2 13 Thu, 09 May 2019 09:15:12 +0700