โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ22210      ชื่อวิชา : วาดเส้นสร้างสรรรค์      ห้องเรียน : ศิลปะ 3      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48852   ด.ช. นันทภพ อินทิยศ 2 7 Thu, 09 May 2019 09:14:59 +0700
2 48868   ด.ญ. ณัฐธิดา เทียบคุณ 2 7 Thu, 09 May 2019 09:06:35 +0700
3 48874   ด.ญ. พัชรินทร์ เครือน้อย 2 7 Thu, 09 May 2019 09:02:59 +0700
4 48879   ด.ญ. สุวิชาดา ใจอินทร์ 2 7 Thu, 09 May 2019 09:06:44 +0700
5 48884   ด.ช. ณัฐชนน ปัญญายาว 2 8 Mon, 27 May 2019 10:27:04 +0700
6 48894   ด.ช. ศักย์ศรณ์ ทันยะ 2 8 Thu, 09 May 2019 09:06:05 +0700
7 48899   ด.ช. สุรเดช ใจแก้วแดง 2 8 Thu, 09 May 2019 09:06:08 +0700
8 48926   ด.ช. ณัฐดนัย มุจรินทร์นาคา 2 9 Thu, 09 May 2019 09:17:22 +0700
9 49002   ด.ช. กรภัทร์ เตียวตระกูล 2 11 Mon, 27 May 2019 10:26:13 +0700
10 49017   ด.ช. ภูมิหิรัณย์ ไชยชนะ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:03:31 +0700
11 49024   ด.ญ. ชนิสรา พิมสาร 2 11 Thu, 09 May 2019 09:02:40 +0700
12 49032   ด.ญ. พรนับพัน ธรรมสิทธิ์ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:02:21 +0700
13 49076   ด.ญ. วชิรพร นามวงศ์ 2 12 Thu, 09 May 2019 09:01:28 +0700