โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20220      ชื่อวิชา : พฤกษศาสตร์เบื้องต้น      ห้องเรียน : 922      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48841   ด.ช. กรกช อุ่นใจ 2 7 Thu, 16 May 2019 21:20:49 +0700
2 48927   ด.ช. ณัฐนันท์ ทะโป 2 9 Thu, 16 May 2019 21:20:46 +0700
3 49004   ด.ช. คณิศร เสมอวงค์ติ๊บ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:01:20 +0700
4 49005   ด.ช. จารุกิตติ์ ทองหลิ้ม 2 11 Thu, 09 May 2019 09:02:10 +0700
5 49006   ด.ช. ชยชนม์ โชควัฒนาทรัพย์ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:04:05 +0700
6 49008   ด.ช. ณัฐกิตติ์ กาฝากทอง 2 11 Thu, 09 May 2019 09:03:40 +0700
7 49010   ด.ช. ณัฐภัทร ทรายมูล 2 11 Thu, 09 May 2019 09:06:37 +0700
8 49011   ด.ช. ณัฐวุฒิ นำมา 2 11 Thu, 09 May 2019 09:02:20 +0700
9 49014   ด.ช. ปัณณทัต หน่อแก้ว 2 11 Thu, 09 May 2019 09:01:52 +0700
10 49015   ด.ช. ภูฟ้า เขียวมั่ง 2 11 Thu, 09 May 2019 09:01:32 +0700
11 49019   ด.ช. วีรภัทร ตาเร็ว 2 11 Thu, 09 May 2019 09:00:41 +0700
12 49021   ด.ช. สิริวุฒิ สุทปา 2 11 Thu, 09 May 2019 09:06:29 +0700
13 49029   ด.ญ. ณิชาภัทร ยศบุตร 2 11 Thu, 09 May 2019 09:16:48 +0700
14 49058   ด.ช. พงศกร วงศ์ใหญ่ 2 12 Thu, 09 May 2019 09:13:49 +0700