โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ว20201      ชื่อวิชา : วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา      ห้องเรียน : ว.6      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48808   ด.ช. ณัฐดนัย เรืองขำ 2 6 Thu, 09 May 2019 09:23:18 +0700
2 48819   ด.ช. ศุภฤกษ์ สว่างทุกข์ 2 6 Thu, 09 May 2019 09:08:55 +0700
3 48824   ด.ญ. ญนันทนิยา แปงใจ 2 6 Thu, 09 May 2019 09:03:37 +0700
4 48826   ด.ญ. ธนวรรณ วิลาวรรณ 2 6 Thu, 09 May 2019 09:08:05 +0700
5 48832   ด.ญ. ประภารัศมิ์ กาจารี 2 6 Thu, 09 May 2019 09:05:03 +0700
6 48833   ด.ญ. ปลิตา พรมไชย 2 6 Thu, 09 May 2019 09:05:10 +0700
7 48900   ด.ช. อัยการ เบี้ยจรัส 2 8 Mon, 27 May 2019 10:29:18 +0700
8 48906   ด.ญ. ณัฐนันท์ ธรรมปัญญา 2 8 Thu, 09 May 2019 09:03:57 +0700
9 48916   ด.ญ. สุธาสินี ใจสันกลาง 2 8 Thu, 09 May 2019 09:04:17 +0700
10 49089   ด.ช. ปฐมพงศ์ ดำรงวัฒนกูล 2 13 Thu, 09 May 2019 09:07:18 +0700
11 49094   ด.ช. ภูรินท์ คำปันบุตร 2 13 Thu, 09 May 2019 09:02:33 +0700
12 49120   ด.ญ. อภิสรา พึ่งสุยะ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:33:47 +0700
13 49140   ด.ช. สิรภัทร เกตุเมฆ 2 14 Thu, 09 May 2019 09:09:24 +0700
14 49142   ด.ช. อภิชาต แก้วดวงตา 2 14 Thu, 09 May 2019 09:09:17 +0700
15 49402   ด.ช. ยศภูมิ หลิ่วผลวณิชย์ 2 12 Thu, 09 May 2019 09:02:23 +0700