โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ย20201      ชื่อวิชา : ภาษาเยอรมัน1      ห้องเรียน : 732      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48770   ด.ช. ปวิช ศิวิมลฤทธิ์ 2 5 Mon, 27 May 2019 10:21:43 +0700
2 48774   ด.ช. วิศรุต อินตาทิพย์ 2 5 Thu, 16 May 2019 09:02:42 +0700
3 48779   ด.ญ. จิดาภา จำพุฒ 2 5 Thu, 09 May 2019 09:01:57 +0700
4 48790   ด.ญ. พิชามญชุ์ เกตุบำรุง 2 5 Thu, 09 May 2019 09:03:19 +0700
5 48849   ด.ช. ณัฐสิทธิ์ จันตา 2 7 Sun, 26 May 2019 20:39:07 +0700
6 48858   ด.ช. วิวรรธน์ จะวะนะ 2 7 Sun, 26 May 2019 20:46:10 +0700
7 48860   ด.ช. อาณาจักร คำสุวรรณ 2 7 Sun, 26 May 2019 20:40:07 +0700
8 48863   ด.ญ. กมลพรรณ ศรีสว่าง 2 7 Thu, 09 May 2019 09:04:13 +0700
9 48875   ด.ญ. พิมพ์ประภา คำปันบุตร 2 7 Thu, 09 May 2019 09:13:39 +0700
10 48922   ด.ช. กฤษณ์ดนัย อุปละสืบ 2 9 Wed, 15 May 2019 11:56:45 +0700
11 48924   ด.ช. ชวัลวิทย์ ดวงแก้ว 2 9 Wed, 15 May 2019 11:52:13 +0700
12 48933   ด.ช. ภควัฒน์ ตรีรัตน์ 2 9 Thu, 23 May 2019 18:41:45 +0700
13 48934   ด.ช. ภัทรดนัย ศรีคำ 2 9 Wed, 29 May 2019 14:03:43 +0700
14 49154   ด.ญ. พลอยชมพู องค์ระการ 2 14 Thu, 09 May 2019 09:06:37 +0700
15 49391   ด.ญ. ณัฐภัสสร แก้วน้อย 2 7 Thu, 09 May 2019 09:03:16 +0700