โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : พ20213      ชื่อวิชา : ฟุตซอล      ห้องเรียน : ศูนย์บน      วัน/คาบ : จ4

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48859   ด.ช. ศรุต ปิดตาฝ้าย 2 7 Thu, 09 May 2019 09:03:13 +0700
2 48888   ด.ช. ธิติสรณ์ พิณวานิช 2 8 Thu, 23 May 2019 22:55:09 +0700
3 48923   ด.ช. คุณาวุฒิ ไชยวรรณ์ 2 9 Thu, 09 May 2019 09:14:32 +0700
4 48928   ด.ช. ณัฐภูมิ หอมแก่นจันทร์ 2 9 Thu, 09 May 2019 09:13:13 +0700
5 48929   ด.ช. ธนเทพ เทพศิริ 2 9 Thu, 09 May 2019 09:03:59 +0700
6 48930   ด.ช. ปวรปรัชญ์ หัวเพชร 2 9 Thu, 09 May 2019 09:04:42 +0700
7 48936   ด.ช. ภาคิน หอมแก่นจันทร์ 2 9 Thu, 09 May 2019 09:03:04 +0700
8 49003   ด.ช. กิตติพล ภักดีภูพิงค์ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:09:18 +0700
9 49013   ด.ช. ปฐมรัฐ เทือกท้าวพรม 2 11 Thu, 09 May 2019 09:02:07 +0700
10 49018   ด.ช. ภูวนัตถ์ ปะอินทร์ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:02:32 +0700
11 49060   ด.ช. ภูริวัต พรหมมา 2 12 Thu, 09 May 2019 09:17:47 +0700
12 49061   ด.ช. เมธาสิทธิ์ ไชยสาร 2 12 Thu, 09 May 2019 09:20:41 +0700
13 49081   ด.ช. กิติภูมิ ชัยประพันธ์ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:04:50 +0700
14 49087   ด.ช. นิธิฤทธิ์ ตุ่นสืบ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:27:36 +0700
15 49092   ด.ช. ภาณุรัตน์ พรหมเรืองฤทธิ์ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:00:52 +0700
16 49093   ด.ช. ภูมินันท์ ปะอินทร์ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:00:36 +0700
17 49138   ด.ช. ศุภวิชญ์ สุนันตา 2 14 Thu, 09 May 2019 09:08:33 +0700
18 49172   ด.ช. ภูมิพัฒน์ เตจินะ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:03:27 +0700
19 49182   ด.ช. อุ้มบุญ ตามกรง 2 15 Thu, 09 May 2019 09:03:46 +0700
20 49394   ด.ช. ภัทรชัย บุญเฮง 2 9 Thu, 09 May 2019 09:16:08 +0700