โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ฝ20201      ชื่อวิชา : ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 834      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48793   ด.ญ. ศศิวัณย์ ไพศาลทักษิน 2 5 Thu, 09 May 2019 09:01:30 +0700
2 48798   ด.ญ. อชิรญา ทองกิจ 2 5 Thu, 09 May 2019 09:01:30 +0700
3 48925   ด.ช. ชาญณรงค์ เป้าประกิจ 2 9 Thu, 09 May 2019 10:37:52 +0700
4 48931   ด.ช. ปัณณทัต คำมีก้ำ 2 9 Thu, 09 May 2019 09:18:37 +0700
5 48937   ด.ช. ยศกร ธรรมยศ 2 9 Sun, 26 May 2019 22:52:33 +0700
6 48939   ด.ช. วีรภัทร สุภัทร์วัน 2 9 Thu, 09 May 2019 09:15:48 +0700
7 48940   ด.ช. ศุภวัฒน์ ก๋าเงิน 2 9 Thu, 09 May 2019 09:15:13 +0700
8 48945   ด.ญ. ชญาษร ศรีวันชัย 2 9 Thu, 16 May 2019 14:11:01 +0700
9 48950   ด.ญ. ทิพกร วีระน้อย 2 9 Thu, 16 May 2019 14:10:52 +0700
10 48990   ด.ญ. นัสรีน ดวงใจ 2 10 Thu, 09 May 2019 10:19:58 +0700
11 49096   ด.ช. รัฐภูมิ วงศ์วรรณ 2 13 Thu, 09 May 2019 10:37:47 +0700
12 49116   ด.ญ. สมัชญา ดวงใน 2 13 Thu, 09 May 2019 09:50:30 +0700
13 49122   ด.ช. จิศวพล ชัยวรรณจินดา 2 14 Thu, 09 May 2019 11:58:50 +0700