โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : จ20201      ชื่อวิชา : ภาษาจีนพื้นฐาน      ห้องเรียน : 344      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48614   ด.ช. สัณหวัตร์ วงศ์กลม 2 1 Thu, 09 May 2019 09:04:56 +0700
2 48792   ด.ญ. ศศิณา เสวตวิหารี 2 5 Thu, 09 May 2019 09:05:12 +0700
3 48864   ด.ญ. ชัชฎาพร ธาตุไชย 2 7 Thu, 09 May 2019 09:04:03 +0700
4 48887   ด.ช. ธนันชัย สวยรูป 2 8 Thu, 09 May 2019 09:01:12 +0700
5 48889   ด.ช. ธีร์ธวัต ฤทธิ์สกุลชัย 2 8 Thu, 09 May 2019 09:02:23 +0700
6 48890   ด.ช. ปรินทร มีทอง 2 8 Mon, 27 May 2019 21:23:49 +0700
7 48915   ด.ญ. สิริณัฎฐา จันทะวงค์ 2 8 Thu, 09 May 2019 09:01:46 +0700
8 48949   ด.ญ. ณัฏฐนิช ฝั้นแก้ว 2 9 Thu, 09 May 2019 09:02:08 +0700
9 49016   ด.ช. ภูโภคิน บุนนาค 2 11 Thu, 09 May 2019 09:08:17 +0700
10 49124   ด.ช. ธนกฤต สันบุญเป็ง 2 14 Thu, 09 May 2019 09:03:42 +0700
11 49170   ด.ช. พีระฉัตร พิศบุญ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:01:31 +0700
12 49171   ด.ช. ภัควัฒน์ ทิพกนก 2 15 Thu, 09 May 2019 09:05:17 +0700
13 49177   ด.ช. วรทัต ณ ลำปาง 2 15 Thu, 09 May 2019 09:03:23 +0700
14 49178   ด.ช. ศตวรรษ รังสรรค์ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:21:10 +0700
15 49179   ด.ช. สรวิศ เขื่อนควบ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:01:59 +0700