โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง22295      ชื่อวิชา : เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ      ห้องเรียน : โรงฝึกงาน1      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48796   ด.ญ. สิริกร เจียรวัฒนสวัสดิ์ 2 5 Thu, 09 May 2019 09:10:04 +0700
2 48813   ด.ช. ธนาดุล ศรสายสุวรรณ 2 6 Thu, 09 May 2019 10:21:30 +0700
3 48846   ด.ช. ชินพัฒน์ สิงห์หล้า 2 7 Thu, 09 May 2019 09:32:49 +0700
4 48896   ด.ช. ศุภวิชญ์ คำภิระแปง 2 8 Thu, 16 May 2019 13:20:48 +0700
5 49020   ด.ช. เศรษฐทิชากร ตามศักดิ์ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:11:32 +0700
6 49042   ด.ช. จักรทรากรณ์ มณีวงศ์ 2 12 Mon, 27 May 2019 21:26:16 +0700
7 49046   ด.ช. ชนกันต์ จวรรณตูม 2 12 Thu, 16 May 2019 10:09:09 +0700
8 49050   ด.ช. ณัฐพัชร์ หมื่นสวัสดิกูร 2 12 Mon, 27 May 2019 10:36:07 +0700
9 49054   ด.ช. ธิติธิษณ์ ยะด้วง 2 12 Thu, 09 May 2019 09:08:51 +0700
10 49099   ด.ช. ศุภิศร ถาเป็นบุญ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:04:28 +0700
11 49161   ด.ช. กนกพล ช่างทอง 2 15 Thu, 09 May 2019 09:12:27 +0700
12 49405   ด.ช. ธนทัศน์ มาตั๋น 2 14 Fri, 17 May 2019 10:11:15 +0700
13 49421   ด.ช. อาคิรา คนกล้า 2 14 Thu, 09 May 2019 10:58:42 +0700