โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20293      ชื่อวิชา : งานห้องสมุด1      ห้องเรียน : 935      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48893   ด.ช. วรัตถ์ แสนใจ 2 8 Thu, 09 May 2019 09:15:49 +0700
2 48903   ด.ญ. กานต์ชุดา ชัยวงค์ 2 8 Thu, 09 May 2019 09:19:41 +0700
3 48947   ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทิพย์ทา 2 9 Thu, 09 May 2019 09:08:41 +0700
4 48951   ด.ญ. ธัญสินี นันตาสืบ 2 9 Thu, 09 May 2019 09:09:02 +0700
5 49396   ด.ญ. จิดาภา สุขชัยบวร 2 9 Thu, 09 May 2019 09:09:16 +0700