โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20274      ชื่อวิชา : งานใบตอง      ห้องเรียน : คหกรรม3      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48839   ด.ญ. สุดาพร เขียวงาม 2 6 Thu, 09 May 2019 09:02:32 +0700
2 48867   ด.ญ. ณัฐธิดา ไชยวุฒิ 2 7 Thu, 09 May 2019 09:02:17 +0700
3 48946   ด.ญ. ชรินทร์ทิพย์ ไชยอุปละ 2 9 Thu, 09 May 2019 09:03:37 +0700
4 48957   ด.ญ. ภคปภา ด่านธนานุรักษ์ 2 9 Thu, 09 May 2019 09:01:33 +0700
5 49023   ด.ญ. จิรัชยา ยะวงค์แล 2 11 Thu, 09 May 2019 09:10:29 +0700
6 49030   ด.ญ. นุชวรา แจ้งโพธิ์นาค 2 11 Thu, 09 May 2019 09:08:28 +0700
7 49071   ด.ญ. บวรลักษณ์ โพธิ์ทอง 2 12 Thu, 09 May 2019 09:04:38 +0700
8 49074   ด.ญ. พัณณิตา ทิพพะหา 2 12 Thu, 09 May 2019 09:04:31 +0700
9 49075   ด.ญ. แพททิชา กรรเชียง 2 12 Thu, 09 May 2019 09:04:25 +0700
10 49077   ด.ญ. ศิศิรา ลือเดชกังวารไกร 2 12 Thu, 23 May 2019 14:11:06 +0700
11 49110   ด.ญ. พรปวีณ์ แก้วเพ็ง 2 13 Thu, 09 May 2019 09:06:30 +0700
12 49121   ด.ช. กิตติภัฎ เมืองมา 2 14 Thu, 09 May 2019 09:09:42 +0700
13 49192   ด.ญ. พิทยาภรณ์ วัฒนจึงโรจน์ 2 15 Mon, 27 May 2019 10:43:53 +0700
14 49415   ด.ช. ธรณีธันย์ ตัวจริง 2 14 Thu, 09 May 2019 09:42:42 +0700
15 49420   ด.ญ. ธราภรณ์ ภัทรานุกิจ 2 15 Mon, 27 May 2019 10:31:05 +0700