โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20266      ชื่อวิชา : ผ้ามัดย้อม      ห้องเรียน : คหกรรม2      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48781   ด.ญ. ชนกนันท์ วงศ์หอคำ 2 5 Thu, 09 May 2019 09:01:41 +0700
2 48786   ด.ญ. ปภาวี หาญกิติวัธน์ 2 5 Thu, 09 May 2019 09:33:23 +0700
3 48847   ด.ช. ชินภัทร หน่อแดง 2 7 Thu, 09 May 2019 09:00:57 +0700
4 48878   ด.ญ. วรัณยา ยะทุ่งตัน 2 7 Thu, 09 May 2019 09:03:34 +0700
5 48905   ด.ญ. ชฎาพร โมทิม 2 8 Thu, 09 May 2019 09:03:41 +0700
6 48907   ด.ญ. ณิชาภัทร เพิ่มพูล 2 8 Thu, 09 May 2019 09:00:58 +0700
7 48920   ด.ญ. ไอศิกา ปิงยา 2 8 Thu, 09 May 2019 09:01:09 +0700
8 48982   ด.ญ. กชกร เมืองมา 2 10 Wed, 15 May 2019 10:12:43 +0700
9 48983   ด.ญ. กมลทิพย์ อิ่นคำ 2 10 Thu, 09 May 2019 09:01:35 +0700
10 48986   ด.ญ. ณัฎณิฌา วงค์ษา 2 10 Wed, 15 May 2019 10:08:45 +0700
11 48994   ด.ญ. พิงควดี ศรีนุธรรม 2 10 Thu, 09 May 2019 09:13:20 +0700
12 49064   ด.ญ. ณัฐกมล ไชยฟู 2 12 Thu, 09 May 2019 09:01:21 +0700
13 49067   ด.ญ. ณัฐชานันท์ ไชยวงศ์สาย 2 12 Thu, 09 May 2019 09:24:52 +0700
14 49078   ด.ญ. สโรชา พงษ์จักร 2 12 Thu, 09 May 2019 09:01:41 +0700
15 49155   ด.ญ. พัชญาวดี หมูเทพ 2 14 Thu, 09 May 2019 09:42:01 +0700