โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20263      ชื่อวิชา : อาหารไทย      ห้องเรียน : คหกรรม1      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48788   ด.ญ. ปัทมาภรณ์ ศรีสุข 2 5 Thu, 09 May 2019 09:10:59 +0700
2 48791   ด.ญ. วิมลสิริ จันทร์พรหม 2 5 Thu, 09 May 2019 09:12:21 +0700
3 48800   ด.ญ. เอมม่า โรส ไนแมน 2 5 Thu, 09 May 2019 09:01:04 +0700
4 48804   ด.ช. ชิโณวาสน์ พิชิตพิชญ์ 2 6 Thu, 09 May 2019 09:26:15 +0700
5 48902   ด.ญ. กนกรดา ปราเหนือ 2 8 Thu, 09 May 2019 09:05:22 +0700
6 48918   ด.ญ. หทัยชนก อินทะสืบ 2 8 Thu, 09 May 2019 09:01:10 +0700
7 48987   ด.ญ. ณัฐพร จุ่งเป็ง 2 10 Thu, 09 May 2019 09:01:01 +0700
8 48998   ด.ญ. ศุภกานต์ ลังกาปอน 2 10 Thu, 09 May 2019 09:01:08 +0700
9 49026   ด.ญ. ณัฏฐณิชา โยธา 2 11 Thu, 09 May 2019 09:12:23 +0700
10 49040   ด.ญ. สุรีย์วรรณ ห้าวหาญ 2 11 Sat, 25 May 2019 23:17:50 +0700
11 49114   ด.ญ. ศิรภัทร เสือทะเล 2 13 Thu, 09 May 2019 09:04:17 +0700
12 49137   ด.ช. ศุภกิตติ์ เรืองจิตต์ 2 14 Thu, 09 May 2019 09:01:04 +0700
13 49184   ด.ญ. จรณินท์ วงค์คำลือ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:02:14 +0700
14 49188   ด.ญ. ณัฐรัมภา พิมลศรี 2 15 Thu, 09 May 2019 09:03:38 +0700
15 49194   ด.ญ. ศรัณย์พร เชียงพันธ์ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:11:52 +0700