โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20261      ชื่อวิชา : ระเบียนการเงิน      ห้องเรียน : 111      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48898   ด.ช. สิริชัย ขจรสิทธิกุล 2 8 Thu, 09 May 2019 09:20:07 +0700
2 48914   ด.ญ. ภัทรนุช อุปอินทร์ 2 8 Thu, 09 May 2019 09:02:27 +0700
3 48919   ด.ญ. อสมา แจ่มใส 2 8 Thu, 09 May 2019 09:06:00 +0700
4 48988   ด.ญ. นภพร สมแก้ว 2 10 Thu, 09 May 2019 09:09:27 +0700
5 48992   ด.ญ. พัฒน์นรี ธรรมยา 2 10 Thu, 09 May 2019 09:15:28 +0700
6 48997   ด.ญ. ศราศิณีย์ ลายขัน 2 10 Thu, 09 May 2019 09:10:31 +0700
7 48999   ด.ญ. สุกฤตา วงศ์ลังกา 2 10 Thu, 09 May 2019 09:33:12 +0700
8 49095   ด.ช. รัฐภุมิ ไก่ก้อ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:18:25 +0700
9 49104   ด.ญ. ณัฐมณี พันธุ์สุริยวงค์ 2 13 Thu, 09 May 2019 09:13:09 +0700
10 49105   ด.ญ. ทักษพร ล้วนโค 2 13 Thu, 16 May 2019 15:17:59 +0700
11 49111   ด.ญ. พฤกษาพรรณี บุญเรือง 2 13 Thu, 09 May 2019 09:14:31 +0700
12 49115   ด.ญ. ศุทธิชา เชื้อเต๊อะ 2 13 Thu, 16 May 2019 15:20:38 +0700
13 49117   ด.ญ. สุพิชญา แก้วมงคล 2 13 Thu, 09 May 2019 09:19:53 +0700
14 49153   ด.ญ. ประภาพรรณ สมแก้ว 2 14 Thu, 09 May 2019 09:16:03 +0700