โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20245      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์      ห้องเรียน : 122      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48766   ด.ช. ณภัทร ณ ลำพูน 2 5 Thu, 09 May 2019 09:03:51 +0700
2 48807   ด.ช. ณัฐชนน ทาเกษม 2 6 Thu, 09 May 2019 09:10:07 +0700
3 49108   ด.ญ. นาเดีย ก้าเด 2 13 Thu, 09 May 2019 11:39:00 +0700
4 49147   ด.ญ. ณัฐรดา คุ้มสะอาด 2 14 Thu, 09 May 2019 09:08:44 +0700
5 49162   ด.ช. กวินภพ สูติวงศ์ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:01:41 +0700
6 49165   ด.ช. ตระกูล บูรณะโรจน์ตระกูล 2 15 Thu, 09 May 2019 09:02:37 +0700
7 49166   ด.ช. ธนกร จอมฟอง 2 15 Thu, 09 May 2019 09:07:00 +0700
8 49168   ด.ช. นันทพล ไชยอินทร์ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:02:48 +0700
9 49174   ด.ช. ระวิพล ช่างปณีตัง 2 15 Thu, 09 May 2019 09:03:09 +0700
10 49180   ด.ช. เสฏฐพงศ์ ศรีหนุ้น 2 15 Thu, 09 May 2019 09:02:28 +0700
11 49189   ด.ญ. พลอยชมพู พินานพรัตน 2 15 Thu, 09 May 2019 09:03:55 +0700
12 49190   ด.ญ. พลอยตะวัน ตรัสสุภาพ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:11:00 +0700
13 49199   ด.ญ. สุพิชญา น่าหมู่ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:01:13 +0700
14 49200   ด.ญ. อรประภา ขิงทอง 2 15 Thu, 09 May 2019 09:06:56 +0700
15 49426   ด.ช. พัชรชาติ พรมแก้วงาม 2 10 Thu, 16 May 2019 18:42:35 +0700