โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20234      ชื่อวิชา : ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร      ห้องเรียน : ช่างอุตฯ2      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48845   ด.ช. ชาคริต บุตรหมื่น 2 7 Thu, 09 May 2019 09:01:48 +0700
2 48851   ด.ช. ธนภัทร บุญส่ง 2 7 Thu, 09 May 2019 09:10:26 +0700
3 48856   ด.ช. พญาบุญ พุทธวงค์ 2 7 Mon, 27 May 2019 10:18:57 +0700
4 48965   ด.ช. ณชพล ศิริชา 2 10 Thu, 09 May 2019 09:04:55 +0700
5 48966   ด.ช. ณ้ฐวัฒน์ จรจันทร์ 2 10 Thu, 09 May 2019 09:04:34 +0700
6 48967   ด.ช. ณัฐภัทร สุวรรณห้อย 2 10 Thu, 09 May 2019 09:00:25 +0700
7 48978   ด.ช. ภาสกร อ๊อดทรัพย์ 2 10 Thu, 09 May 2019 09:02:25 +0700
8 48980   ด.ช. วชิระ ข้อทน 2 10 Thu, 09 May 2019 09:01:11 +0700
9 48981   ด.ช. อภิชา ต๊ะตุ้ย 2 10 Thu, 09 May 2019 09:04:18 +0700
10 49043   ด.ช. จิตพล เอมเอก 2 12 Thu, 09 May 2019 09:02:52 +0700
11 49082   ด.ช. เจตพัฒน์ สมเวที 2 13 Thu, 09 May 2019 09:03:27 +0700
12 49085   ด.ช. ธีธัช ธนาพุฒิกร 2 13 Wed, 15 May 2019 12:16:44 +0700
13 49086   ด.ช. ธุวานนท์ คงสิน 2 13 Thu, 09 May 2019 09:01:57 +0700
14 49090   ด.ช. เป็นไท วงษ์ไทย 2 13 Thu, 09 May 2019 09:02:02 +0700
15 49173   ด.ช. เมธาพันธ์ แย้มสุริโยทัย 2 15 Thu, 09 May 2019 09:04:49 +0700