โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20220      ชื่อวิชา : การจัดสวนถาด      ห้องเรียน : เรือนเพาะชำ      วัน/คาบ : จ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48775   ด.ช. วีรวุฒิ วงศ์ตา 2 5 Thu, 09 May 2019 09:12:48 +0700
2 48787   ด.ญ. ปราชญ์ปรีญา ตามูล 2 5 Thu, 09 May 2019 09:03:17 +0700
3 48797   ด.ญ. สุทธดา ใจตาบุตร 2 5 Thu, 09 May 2019 09:03:07 +0700
4 48886   ด.ช. ธนเชษฐ์ เตรียมแรง 2 8 Thu, 09 May 2019 09:02:25 +0700
5 48953   ด.ญ. บุษยมาส ปิดกันภัย 2 9 Thu, 09 May 2019 09:03:55 +0700
6 48954   ด.ญ. พราวนภางค์ คำพิโล 2 9 Thu, 09 May 2019 09:05:34 +0700
7 48956   ด.ญ. พุทธรักษา รักชาติ 2 9 Thu, 09 May 2019 09:03:04 +0700
8 48970   ด.ช. ธนวัตน์ ศรีวิกูล 2 10 Thu, 09 May 2019 09:02:23 +0700
9 49009   ด.ช. ณัฐพงษ์ จอมประเสริฐ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:03:36 +0700
10 49107   ด.ญ. นันทนัช ใจบรรทัด 2 13 Thu, 09 May 2019 09:03:51 +0700
11 49112   ด.ญ. เมธาวดี เครือปัญญา 2 13 Thu, 09 May 2019 09:04:50 +0700
12 49113   ด.ญ. วิมลสิริ ไชยบาง 2 13 Thu, 09 May 2019 09:04:18 +0700
13 49118   ด.ญ. สุภาวดี คลาดแคล้ว 2 13 Thu, 09 May 2019 09:03:40 +0700
14 49136   ด.ช. ศักดินนท์ วงศ์อุ่นใจ 2 14 Thu, 09 May 2019 09:01:20 +0700
15 49395   ด.ช. บวรภพ ณ ลำปาง 2 8 Thu, 09 May 2019 09:01:58 +0700