โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ21225      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 820      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49478   ด.ช. จักรพรรดิ์ ใจดี 1 2 Mon, 13 May 2019 09:16:01 +0700
2 49485   ด.ช. ธรรมสรณ์ มีเที่ยง 1 2 Mon, 13 May 2019 09:01:46 +0700
3 49504   ด.ญ. ทิพรดา พิสิฐศุภลักษณ์ 1 2 Mon, 13 May 2019 09:04:00 +0700
4 49535   ด.ช. ภูรินทร์ กันหา 1 3 Fri, 17 May 2019 15:17:49 +0700
5 49576   ด.ช. พัทธดนย์ ทำอินแก้ว 1 4 Mon, 13 May 2019 09:06:40 +0700
6 49581   ด.ช. วทันย์ อัครอธิมาตร 1 4 Mon, 13 May 2019 09:08:56 +0700
7 49605   ด.ญ. ศิริรัศมิ์ เจริญแสนสุข 1 4 Mon, 13 May 2019 09:05:54 +0700
8 49608   ด.ญ. อชิมา ภูวเศรษฐ 1 4 Mon, 13 May 2019 09:08:28 +0700
9 49634   ด.ญ. กัญญาภัค ชัยวรรณ์ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:01:46 +0700
10 49653   ด.ญ. สิริพรรษา ปัญญารัตนอนันต์ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:05:03 +0700
11 49701   ด.ช. จิรพัฒน์ อัศวะสัย 1 7 Mon, 13 May 2019 09:02:04 +0700
12 49766   ด.ช. หิรัณย์ สุวรรณโน 1 8 Mon, 13 May 2019 09:06:33 +0700
13 49807   ด.ช. ภาณุ ใจแก้วแดง 1 9 Fri, 24 May 2019 13:47:05 +0700
14 49809   ด.ช. ศิวพล กองแก้ว 1 9 Tue, 28 May 2019 20:07:16 +0700
15 49821   ด.ญ. บูรพา อุตมา 1 9 Mon, 13 May 2019 09:15:55 +0700
16 49896   ด.ช. วรโชติ ธิวงศ์ 1 11 Fri, 24 May 2019 14:04:52 +0700
17 49941   ด.ช. ศิวกร ฝั้นจักสาย 1 12 Mon, 13 May 2019 09:07:28 +0700
18 49964   ด.ญ. มณีรัตน์ ขันแก้ว 1 12 Mon, 13 May 2019 09:12:32 +0700
19 49969   ด.ญ. อรรัมภา สาคร 1 12 Mon, 13 May 2019 09:01:47 +0700
20 49981   ด.ช. ประพฤกษ์ คำพันธ์ 1 13 Mon, 13 May 2019 09:13:57 +0700
21 50038   ด.ญ. ณัฐนันท์ กันทา 1 14 Mon, 13 May 2019 09:01:25 +0700
22 50044   ด.ญ. พีรญา วังชัย 1 14 Mon, 13 May 2019 09:08:16 +0700