โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ21219      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน      ห้องเรียน : 738      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49431   ด.ช. เกล้าชนก บุญสูงเพชร 1 1 Mon, 13 May 2019 09:06:07 +0700
2 49433   ด.ช. คิรากร ศรีคำชุม 1 1 Mon, 13 May 2019 09:02:16 +0700
3 49446   ด.ช. ภากร ปัญญา 1 1 Mon, 13 May 2019 09:01:25 +0700
4 49503   ด.ญ. ณัฐนันท์ มีศิริ 1 2 Mon, 13 May 2019 09:05:27 +0700
5 49505   ด.ญ. ทิพาวดี ธีระวาทิน 1 2 Mon, 13 May 2019 09:02:34 +0700
6 49510   ด.ญ. แพรวไพลิน ศรียอด 1 2 Mon, 13 May 2019 09:01:49 +0700
7 49568   ด.ช. ธนภัทร ปิงแก้ว 1 4 Mon, 13 May 2019 09:01:18 +0700
8 49599   ด.ญ. ประเสริฐศรี ประเสริฐ 1 4 Mon, 13 May 2019 09:14:47 +0700
9 49654   ด.ญ. อชิตะ เม่นสิน 1 5 Mon, 13 May 2019 09:20:01 +0700
10 49657   ด.ช. จิรวัฒน์ วังวีระนุสรณ์ 1 6 Mon, 13 May 2019 09:09:05 +0700
11 49669   ด.ช. ปัณณทัต ธรรมปัญญากูล 1 6 Mon, 13 May 2019 09:03:12 +0700
12 49680   ด.ญ. กานต์ธีรา วาละ 1 6 Mon, 13 May 2019 09:02:12 +0700
13 49695   ด.ญ. วนคีตานันท์ ปุกคำ 1 6 Mon, 13 May 2019 09:20:15 +0700
14 49765   ด.ช. แสนยากร สุขกรณ์ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:01:18 +0700
15 49782   ด.ญ. ปิยนันท์ กาวินันท์ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:02:36 +0700
16 49829   ด.ญ. รุ่งทิพย์ อินชัยยงค์ 1 9 Mon, 13 May 2019 09:07:22 +0700
17 49877   ด.ญ. สุวิณ์ชิตา จันทร์อ่อน 1 10 Mon, 13 May 2019 09:17:19 +0700
18 49907   ด.ญ. ชนิกานต์ พรหมจรรย์ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:12:10 +0700
19 49958   ด.ญ. ปุณิกา เกตุวงษ์ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:12:50 +0700
20 50022   ด.ช. ธนกฤต ธิยาว 1 14 Mon, 13 May 2019 09:02:34 +0700
21 50026   ด.ช. เปี่ยมภัทร สันชุมภู 1 14 Mon, 13 May 2019 09:10:42 +0700
22 50031   ด.ช. ศิวัฒม์ วงค์ธิดา 1 14 Mon, 13 May 2019 09:04:33 +0700
23 50041   ด.ญ. นภัทร ทองอุปการ 1 14 Mon, 13 May 2019 09:03:24 +0700
24 50048   ด.ญ. ศิรดา เทพแปง 1 14 Mon, 13 May 2019 09:14:19 +0700