โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ21213      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ      ห้องเรียน : 724      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49453   ด.ญ. ชนัญชิดา แสนธิ 1 1 Fri, 17 May 2019 15:02:53 +0700
2 49481   ด.ช. ณัชวิชญ์ มีธรรม 1 2 Thu, 23 May 2019 16:24:54 +0700
3 49521   ด.ช. กิตติพจน์ สุขเมือง 1 3 Tue, 21 May 2019 10:20:15 +0700
4 49655   ด.ญ. อภิชญามัย ทิพย์ชัย 1 5 Fri, 17 May 2019 15:11:05 +0700
5 49661   ด.ช. ณัฐกรณ์ เชาวลิตวงศ์ 1 6 Thu, 16 May 2019 13:01:40 +0700
6 49663   ด.ช. เดชพนต์ วงศ์พานิช 1 6 Mon, 13 May 2019 09:02:28 +0700
7 49667   ด.ช. บัณฑิตณรงค์ ปวงคำ 1 6 Thu, 16 May 2019 19:05:07 +0700
8 49705   ด.ช. ชัชฌานนท์ ธีระศักดิ์คชา 1 7 Thu, 16 May 2019 20:25:51 +0700
9 49730   ด.ญ. เขมสุฎา พิศาลรุ่งโรจน์ 1 7 Fri, 17 May 2019 13:47:30 +0700
10 49733   ด.ญ. ณัฐณิชา กระจ่างฉาย 1 7 Fri, 17 May 2019 13:48:32 +0700
11 49740   ด.ญ. พลอยชยา พงษ์มณี 1 7 Fri, 17 May 2019 15:02:31 +0700
12 49795   ด.ช. ณภัทร วิทิตานนท์ 1 9 Fri, 17 May 2019 12:36:06 +0700
13 49806   ด.ช. ปรวิช สมบูรณ์ 1 9 Mon, 13 May 2019 09:04:31 +0700
14 49814   ด.ญ. เกศรินทร์ นารี 1 9 Mon, 13 May 2019 09:18:05 +0700
15 49827   ด.ญ. มัณฑิตา ชุ่มเมืองเย็น 1 9 Mon, 13 May 2019 10:02:16 +0700
16 49836   ด.ช. กตัญญู มากมี 1 10 Tue, 21 May 2019 09:57:18 +0700
17 49923   ด.ญ. วรางคณา ดอยลอม 1 11 Thu, 16 May 2019 10:37:35 +0700
18 49926   ด.ช. ณภัค เยาวสิทธิกร 1 12 Thu, 16 May 2019 21:30:58 +0700
19 49932   ด.ช. พชร เพียรดี 1 12 Mon, 20 May 2019 21:21:25 +0700
20 49974   ด.ช. ไชยมงคล ไชยาวุฒิ 1 13 Fri, 17 May 2019 13:48:18 +0700
21 49988   ด.ช. วีรพจน์ วงศ์มณี 1 13 Thu, 16 May 2019 21:28:44 +0700
22 49990   ด.ช. ศุภวิชญ์ ทาสิทธิ์ 1 13 Fri, 17 May 2019 16:34:22 +0700
23 50003   ด.ญ. บุญญาพร แก้วใจบุญ 1 13 Thu, 16 May 2019 17:24:43 +0700