โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ21207      ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน      ห้องเรียน : 731      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49459   ด.ญ. นฤมล บุตรปะสะ 1 1 Mon, 13 May 2019 09:05:20 +0700
2 49527   ด.ช. นนณภัทร มนตรีกุศล 1 3 Mon, 13 May 2019 09:06:51 +0700
3 49528   ด.ช. นนทกร แซ่ตัน 1 3 Mon, 13 May 2019 09:01:30 +0700
4 49531   ด.ช. พงศพัศ เหลืองพีระชัย 1 3 Mon, 13 May 2019 09:08:45 +0700
5 49532   ด.ช. พิทวัส ดวงฟู 1 3 Mon, 13 May 2019 09:01:42 +0700
6 49536   ด.ช. วรปรัชญ์ พนัสจุฑาบูลย์ 1 3 Mon, 13 May 2019 09:13:45 +0700
7 49538   ด.ช. สุทธิวัฒน์ วงศ์ษา 1 3 Fri, 24 May 2019 09:57:23 +0700
8 49557   ด.ญ. วัชรีพร เป็นมูล 1 3 Mon, 13 May 2019 09:02:13 +0700
9 49572   ด.ช. เนตินัฐ อินทนิล 1 4 Mon, 13 May 2019 09:19:03 +0700
10 49573   ด.ช. บดินทร์ อินทรบุรี 1 4 Mon, 13 May 2019 09:13:55 +0700
11 49577   ด.ช. พีร์นิธิ ก๋าจารี 1 4 Mon, 13 May 2019 09:13:37 +0700
12 49588   ด.ญ. จิรวรรณ หวานเเหลม 1 4 Mon, 13 May 2019 09:07:45 +0700
13 49603   ด.ญ. แพรวารินทร์ แผ่นคำ 1 4 Mon, 13 May 2019 09:13:38 +0700
14 49618   ด.ช. ธนกฤต กาวินชัย 1 5 Mon, 13 May 2019 09:04:05 +0700
15 49704   ด.ช. ชนะชล ปัญญาคำ 1 7 Mon, 13 May 2019 09:22:09 +0700
16 49721   ด.ช. สิริราช องอาจ 1 7 Thu, 16 May 2019 13:46:25 +0700
17 49752   ด.ช. ธนโชติ อยู่ยืน 1 8 Mon, 13 May 2019 09:03:53 +0700
18 49753   ด.ช. ธรรมณัฐ พิสุทธิ์รุจิโรจน์ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:12:59 +0700
19 49894   ด.ช. ภาคย์โภไคย หมื่นเทพ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:34:45 +0700
20 49947   ด.ช. อภิรักษ์ กันเอ้ย 1 12 Mon, 13 May 2019 09:29:04 +0700
21 49986   ด.ช. วสุวิท สาระวันท์ 1 13 Mon, 13 May 2019 09:19:06 +0700
22 50032   ด.ช. สิริวรภูมิ ใหม่ขันท์ 1 14 Mon, 13 May 2019 09:01:47 +0700
23 50037   ด.ญ. ฐิตาภรณ์ เรือนนะการ 1 14 Mon, 13 May 2019 09:08:25 +0700