โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ21201      ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษฟัง-พูด      ห้องเรียน : 332      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49456   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ศรีไชยชนะ 1 1 Mon, 13 May 2019 10:40:39 +0700
2 49463   ด.ช. นภดล ศิวะศรีรุ่งโรจน์ 1 1 Wed, 15 May 2019 11:18:30 +0700
3 49483   ด.ช. ธนชาติ ฤทธิยา 1 2 Mon, 13 May 2019 09:44:00 +0700
4 49489   ด.ช. พงศภัค ชัยสุทธิวงศ์ 1 2 Mon, 13 May 2019 09:09:54 +0700
5 49517   ด.ญ. สุทธินาถ เสนาถี 1 2 Mon, 13 May 2019 09:10:15 +0700
6 49544   ด.ญ. กีรติญา สุวรรณแพร่ 1 3 Mon, 13 May 2019 09:06:28 +0700
7 49554   ด.ญ. ภัทรธิดา สุขเพราะนา 1 3 Fri, 17 May 2019 19:41:08 +0700
8 49579   ด.ช. วชรพงษ์ ไชยพรหม 1 4 Mon, 13 May 2019 10:29:07 +0700
9 49584   ด.ช. สุวภัทร นามคำ 1 4 Fri, 17 May 2019 13:50:29 +0700
10 49595   ด.ญ. ณัฐวดี วินทะชัย 1 4 Mon, 13 May 2019 09:05:29 +0700
11 49673   ด.ช. สิงหเดช แสนวงค์คำ 1 6 Thu, 16 May 2019 09:38:40 +0700
12 49689   ด.ญ. ณัฐจิรา ศรีชัยตัน 1 6 Thu, 16 May 2019 18:17:58 +0700
13 49690   ด.ญ. ธัญญ์รัศม์ มีชั้น 1 6 Mon, 13 May 2019 09:23:34 +0700
14 49693   ด.ญ. พรสิริ บุญมาอูป 1 6 Mon, 13 May 2019 09:27:51 +0700
15 49696   ด.ญ. วริสรา รุ่งเลิศธนกิจ 1 6 Mon, 13 May 2019 10:40:55 +0700
16 49754   ด.ช. ธีรภัทร สกุลฤทธิชัย 1 8 Mon, 13 May 2019 09:56:53 +0700
17 49762   ด.ช. ภูมิพัฒน์ พิบูลย์สมบัติ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:13:29 +0700
18 49831   ด.ญ. วชิรญาณ์ ปันดี 1 9 Mon, 13 May 2019 09:16:39 +0700
19 49868   ด.ญ. นวพร ไชยเตกุล 1 10 Mon, 13 May 2019 09:04:35 +0700
20 49909   ด.ญ. ญาณศิริ เบอร์ริส 1 11 Mon, 13 May 2019 12:44:50 +0700
21 49920   ด.ญ. ภัทรนันท์ ธารเนตร 1 11 Thu, 16 May 2019 10:33:55 +0700
22 49957   ด.ญ. ปวริศา คันธะชุมภู 1 12 Mon, 13 May 2019 09:02:39 +0700
23 49968   ด.ญ. อภิชญา แก้วบุญเรือง 1 12 Mon, 13 May 2019 12:48:06 +0700
24 50025   ด.ช. บุญญฤทธิ์ งามขำ 1 14 Mon, 13 May 2019 10:01:28 +0700
25 50049   ด.ญ. ศุภัคชญาภรณ์ ต๊ะใจ 1 14 Mon, 13 May 2019 09:48:50 +0700