โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ21214      ชื่อวิชา : ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด 1      ห้องเรียน : ลานดนตรี      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49444   ด.ช. พัทธดนย์ บุญเรืองรัตน์ 1 1 Mon, 13 May 2019 09:03:11 +0700
2 49516   ด.ญ. สิริณัฏฐ์ เนตรทิพย์ 1 2 Mon, 13 May 2019 09:06:55 +0700
3 49548   ด.ญ. ณัฏฐพัชร ปัทมแก้ว 1 3 Mon, 13 May 2019 09:01:07 +0700
4 49570   ด.ช. ธราเทพ เเสวงผล 1 4 Mon, 13 May 2019 10:01:30 +0700
5 49625   ด.ช. ปภังกร เบญจาบุญฤทธิ์ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:33:34 +0700
6 49630   ด.ช. ยศกร ผดุงภักดีกุล 1 5 Thu, 16 May 2019 16:22:27 +0700
7 49678   ด.ช. อภิวิชญ์ เวียงไชย 1 6 Mon, 13 May 2019 09:04:13 +0700
8 49714   ด.ช. ปัญญาพล สุดประเสริฐ 1 7 Mon, 13 May 2019 09:09:07 +0700
9 49734   ด.ญ. ณัฐภรณ์ เจริญสุข 1 7 Mon, 13 May 2019 09:15:03 +0700
10 49757   ด.ช. พิชญะ เม่นสุวรรณ์ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:55:58 +0700
11 49863   ด.ช.. สัฏฐี ทำทอง 1 10 Mon, 13 May 2019 10:50:49 +0700
12 49884   ด.ช. เจตนิพัทธ์ พิมสาร 1 11 Mon, 13 May 2019 09:49:18 +0700
13 49889   ด.ช. ธนากานต์ ยะถา 1 11 Fri, 17 May 2019 13:58:15 +0700
14 49912   ด.ญ. ณัฐนันท์ จันทร์แสนตอ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:53:21 +0700
15 49931   ด.ช. ปรีดียาพงศ์ กองพรหม 1 12 Mon, 13 May 2019 09:03:15 +0700
16 49943   ด.ช. สรวิชญ์ เถินบุรินทร์ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:15:25 +0700
17 49955   ด.ญ. นพพะจิรา อัชวงศ์ 1 12 Mon, 13 May 2019 11:02:35 +0700
18 49979   ด.ช. ไทรัฐ สัตย์จริง 1 13 Mon, 13 May 2019 09:31:54 +0700
19 49992   ด.ช. สัณห์ศรุต วีระพิทักษ์กุล 1 13 Mon, 13 May 2019 10:01:40 +0700
20 50010   ด.ญ. ศศิวิมล บรรเลงกิจ 1 13 Mon, 13 May 2019 09:32:16 +0700