โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ21211      ชื่อวิชา : ดนตรีพื้นเมือง 1      ห้องเรียน : ดนตรีไทย      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49529   ด.ช. ปกรณ์เกียรติ สร้อยวัน 1 3 Tue, 21 May 2019 10:21:34 +0700
2 49571   ด.ช. นันทวัฒน์ จำเริญทิพย์ 1 4 Mon, 13 May 2019 11:37:25 +0700
3 49580   ด.ช. วชิรวิทย์ ณ ลำปาง 1 4 Mon, 13 May 2019 10:49:55 +0700
4 49587   ด.ญ. กัลยกร เกาะกากลาง 1 4 Mon, 13 May 2019 09:12:47 +0700
5 49683   ด.ญ. จิรัชยา ชมภูบุตร 1 6 Thu, 16 May 2019 11:00:32 +0700
6 49731   ด.ญ. จิดาภา วงศ์เขียวถา 1 7 Mon, 13 May 2019 12:23:22 +0700
7 49751   ด.ช. ดนุพัฒน์ โกเมฆ 1 8 Thu, 16 May 2019 09:11:12 +0700
8 49855   ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สุวรรณชีวะศิริ 1 10 Mon, 13 May 2019 09:51:01 +0700
9 49861   ด.ญ. คัมภีรดา คำตุ้ยเชื้อ 1 10 Fri, 17 May 2019 14:00:24 +0700
10 49864   ด.ญ. ธนวรรณ มาทา 1 10 Mon, 13 May 2019 09:11:47 +0700
11 49893   ด.ช. พีรพัฒน์ ปัญญา 1 11 Wed, 15 May 2019 10:13:13 +0700
12 49934   ด.ช. พันกร ณ น่าน 1 12 Mon, 13 May 2019 09:23:18 +0700
13 49970   ด.ญ. อัญชลี น้อยจันทร์ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:02:49 +0700
14 49995   ด.ญ. เกวลินย์ มาลัย 1 13 Mon, 13 May 2019 12:15:49 +0700
15 49996   ด.ญ. จิรัชญา แก้วร่วมวงค์ 1 13 Mon, 13 May 2019 09:05:16 +0700
16 49997   ด.ญ. ณัฐชยา ยศข่าย 1 13 Mon, 13 May 2019 09:18:35 +0700
17 50001   ด.ญ. นพธีรา สิงห์ขร 1 13 Mon, 13 May 2019 09:53:01 +0700
18 50009   ด.ญ. ศรัญญา อินทะปัด 1 13 Fri, 17 May 2019 13:38:05 +0700