โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ21206      ชื่อวิชา : สีโปสเตอร์สร้างสรรค์      ห้องเรียน : ศิลปะ 3      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49451   ด.ญ. กัชชรส วงศ์ฟัก 1 1 Mon, 13 May 2019 09:03:22 +0700
2 49455   ด.ญ. ณัฐนันท์ หอมแก่นจันทร์ 1 1 Mon, 13 May 2019 09:01:53 +0700
3 49466   ด.ญ. พิชาณิกา อินทะเขื่อน 1 1 Mon, 13 May 2019 09:06:55 +0700
4 49509   ด.ญ. พรรณภัทร เขียวชอุ่ม 1 2 Mon, 13 May 2019 09:01:08 +0700
5 49512   ด.ญ. ล้อมพร ประถมพล 1 2 Sat, 18 May 2019 13:37:18 +0700
6 49602   ด.ญ. พรรณพร บุญยู่ฮง 1 4 Mon, 13 May 2019 09:04:01 +0700
7 49642   ด.ญ. ทอปัด แข็งขัน 1 5 Fri, 24 May 2019 18:34:02 +0700
8 49658   ด.ช. จิรายุ ภู่พิพัฒน์กูล 1 6 Mon, 13 May 2019 09:21:34 +0700
9 49660   ด.ช. ณัญฐกรณ์ ดอนสินบูรณ์ 1 6 Mon, 13 May 2019 09:21:33 +0700
10 49668   ด.ช. ปรีดียาธร ผลดี 1 6 Mon, 13 May 2019 09:04:13 +0700
11 49727   ด.ญ. กัญภาภัค เอสุจินต์ 1 7 Mon, 13 May 2019 09:03:52 +0700
12 49732   ด.ญ. ชัญญาดา สุขพี้ 1 7 Mon, 13 May 2019 09:10:02 +0700
13 49773   ด.ญ. ณัฐกมล ถือบุญ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:03:46 +0700
14 49781   ด.ญ. ปาณิสรา ลาลุน 1 8 Mon, 13 May 2019 09:03:40 +0700
15 49788   ด.ญ. หยาดทิพย์ ยะคำ 1 8 Fri, 24 May 2019 18:35:19 +0700
16 49832   ด.ญ. ศุภัชชา เดี่ยวรัตนกุล 1 9 Mon, 13 May 2019 09:05:30 +0700
17 49918   ด.ญ. เปมิกา ธรรมสุ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:06:05 +0700
18 49925   ด.ญ. สุจิตตรา ตันสาย 1 11 Mon, 13 May 2019 09:03:26 +0700
19 49929   ด.ช. ธนภัทร อมรปิยะกิจ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:04:34 +0700
20 49994   ด.ญ. กุญญาพัฒน์ แปงสนิท 1 13 Mon, 13 May 2019 09:05:51 +0700
21 50002   ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์ประเสริฐ 1 13 Mon, 13 May 2019 09:04:09 +0700
22 50005   ด.ญ. พัณณิตา สุวรรณโน 1 13 Mon, 13 May 2019 09:04:08 +0700