โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ21202      ชื่อวิชา : วาดภาพทิวทัศน์      ห้องเรียน : ศิลปะ 2      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49434   ด.ช. ณฐกร ศรีสมุทร 1 1 Mon, 13 May 2019 09:09:16 +0700
2 49498   ด.ญ. ขวัญข้าว จุ้มคำมูล 1 2 Mon, 13 May 2019 09:07:43 +0700
3 49514   ด.ญ. วิจิตราพร เจนแพทย์ 1 2 Mon, 13 May 2019 09:10:17 +0700
4 49541   ด.ญ. กัญญ์วรา รณหงษา 1 3 Mon, 13 May 2019 12:29:00 +0700
5 49542   ด.ญ. กัลยวรรธน์ ขัดทะเสมา 1 3 Mon, 13 May 2019 09:08:22 +0700
6 49586   ด.ญ. กันต์ฤทัย บุญเกิด 1 4 Mon, 13 May 2019 09:09:52 +0700
7 49640   ด.ญ. ณัฐณิชา แก้วชัย 1 5 Mon, 13 May 2019 09:11:58 +0700
8 49687   ด.ญ. ณฐกมล สีชมภู 1 6 Fri, 17 May 2019 13:50:01 +0700
9 49688   ด.ญ. ณัฏฐกันย์ ไชยองค์การ 1 6 Fri, 17 May 2019 13:00:31 +0700
10 49739   ด.ญ. พรญาณี คุ้มทรัพย์ 1 7 Mon, 13 May 2019 09:06:05 +0700
11 49815   ด.ญ. ขวัญจิรา นันตาแสง 1 9 Mon, 13 May 2019 09:11:57 +0700
12 49822   ด.ญ. ปฏิณญาภรณ์ แก้วสีงาม 1 9 Mon, 13 May 2019 09:03:47 +0700
13 49824   ด.ญ. ปาลิตา แก้วสามต่อ 1 9 Mon, 13 May 2019 09:10:00 +0700
14 49859   ด.ญ. กัญญาภัทร ฟูใจ 1 10 Mon, 13 May 2019 09:09:53 +0700
15 49870   ด.ญ. ปภาวรินทร์ มงคล 1 10 Mon, 13 May 2019 09:05:38 +0700
16 49874   ด.ญ. พิมพ์ชนก เครือใจยา 1 10 Mon, 13 May 2019 09:03:47 +0700
17 49882   ด.ช. กรตะวัน ศรีม่วง 1 11 Mon, 13 May 2019 09:11:59 +0700
18 49913   ด.ญ. ทักษิณา ปงมะจักร์ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:11:26 +0700
19 49961   ด.ญ. พิมลสิริ นำมา 1 12 Mon, 13 May 2019 09:08:01 +0700
20 49963   ด.ญ. ภคพร สมศรี 1 12 Mon, 13 May 2019 09:10:57 +0700
21 50028   ด.ช. พีรวัสฐ์ พละศักดิ์ 1 14 Mon, 13 May 2019 09:39:25 +0700
22 50030   ด.ช. ศิระ บู่แย้ม 1 14 Mon, 13 May 2019 09:07:38 +0700
23 50046   ด.ญ. วรินยุพา ชิวหรัตน์ 1 14 Mon, 13 May 2019 09:11:08 +0700