โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : พ20207      ชื่อวิชา : ฟุตบอล      ห้องเรียน : สนามฟุตบอล      วัน/คาบ : ศ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49566   ด.ช. แทนคุณ เตชะวงค์ 1 4 Mon, 13 May 2019 09:01:25 +0700
2 49621   ด.ช. ธนดล พรรณมาลัย 1 5 Fri, 17 May 2019 17:43:43 +0700
3 49622   ด.ช. ธนวินท์ ไชยดวงแก้ว 1 5 Mon, 13 May 2019 09:02:29 +0700
4 49656   ด.ช. ฆัมพล แป้นน้อย 1 6 Mon, 13 May 2019 09:01:36 +0700
5 49662   ด.ช. ณัฐภัทร นวลปา 1 6 Mon, 13 May 2019 09:06:38 +0700
6 49672   ด.ช. วุฒิชัย ปัญญามา 1 6 Mon, 13 May 2019 09:03:53 +0700
7 49677   ด.ช. อดิเทพ แก้วชุ่ม 1 6 Mon, 13 May 2019 09:01:40 +0700
8 49707   ด.ช. ชิษณุชา ดีคำวงค์ 1 7 Mon, 13 May 2019 09:02:27 +0700
9 49710   ด.ช. ณัฐพัชร์ เครือแปง 1 7 Mon, 13 May 2019 09:06:27 +0700
10 49715   ด.ช. พัทธดนย์ พิยะเดช 1 7 Mon, 13 May 2019 09:02:35 +0700
11 49717   ด.ช. วีรภัทร์ จอมใจ 1 7 Mon, 13 May 2019 09:11:29 +0700
12 49763   ด.ช. ศิวัช สมจันทร์ตา 1 8 Mon, 13 May 2019 09:04:20 +0700
13 49768   ด.ช. อรุณสวัสดิ์ พุทธโคตร 1 8 Mon, 13 May 2019 09:02:30 +0700
14 49793   ด.ช. ชิษณุพงศ์ นิรัติศัย 1 9 Mon, 13 May 2019 09:02:04 +0700
15 49804   ด.ช. บวรวิชญ์ เนียมศิริ 1 9 Mon, 13 May 2019 09:03:33 +0700
16 49845   ด.ช. ธนศักดิ์ กิตติธรากูล 1 10 Mon, 13 May 2019 09:05:30 +0700
17 49853   ด.ช. วรพล ยะเปียง 1 10 Mon, 13 May 2019 09:02:18 +0700
18 49856   ด.ช. อติวัณณ์ เสรารัตน์ 1 10 Mon, 13 May 2019 09:26:54 +0700
19 49887   ด.ช. ธนธรณ์ รอดย้อย 1 11 Mon, 13 May 2019 09:01:26 +0700
20 49939   ด.ช. วรัญชิต วรรณเลิศ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:03:22 +0700
21 49940   ด.ช. วีรภัทร ยศสมแสน 1 12 Mon, 13 May 2019 09:04:28 +0700
22 49987   ด.ช. วิศาลย์ศักดิ์ ไชยมงคล 1 13 Mon, 13 May 2019 09:09:29 +0700
23 49989   ด.ช. ศิรวิทย์ บุญเรือง 1 13 Mon, 13 May 2019 09:20:31 +0700
24 49991   ด.ช. ศุภวิชญ์ เวียงนาค 1 13 Mon, 13 May 2019 09:06:49 +0700