โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ท20203      ชื่อวิชา : นิทานพื้นบ้าน      ห้องเรียน : 322      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49435   ด.ช. ณัฎฐากร ยอดคำ 1 1 Thu, 23 May 2019 21:12:27 +0700
2 49442   ด.ช. ผาไท จันทร์พรหม 1 1 Mon, 13 May 2019 09:01:24 +0700
3 49452   ด.ญ. กุลรภัส หมูดวง 1 1 Mon, 13 May 2019 09:18:39 +0700
4 49461   ด.ญ. ปภาวรินท์ ภู่ระกำ 1 1 Mon, 13 May 2019 09:06:43 +0700
5 49464   ด.ญ. เปมิกา แสนใจยา 1 1 Mon, 13 May 2019 09:20:09 +0700
6 49467   ด.ญ. พิชามญชุ์ อิ่มหนำ 1 1 Mon, 13 May 2019 09:27:54 +0700
7 49486   ด.ช. ธราเทพ เทพจันทร์ 1 2 Mon, 13 May 2019 09:14:47 +0700
8 49564   ด.ญ. อัยยา ภาษิต 1 3 Mon, 13 May 2019 09:02:15 +0700
9 49591   ด.ญ. ญาณาภา จันทร์จ๋าง 1 4 Mon, 13 May 2019 09:06:56 +0700
10 49594   ด.ญ. ณปภาพร ขัดแข็งแรง 1 4 Mon, 13 May 2019 09:17:36 +0700
11 49596   ด.ญ. ถลัชนันท์ บุญสมปาน 1 4 Mon, 13 May 2019 09:04:21 +0700
12 49606   ด.ญ. สราลี สิริวงศ์เครือ 1 4 Mon, 13 May 2019 09:39:41 +0700
13 49646   ด.ญ. ปิยะนุช จอมฟอง 1 5 Mon, 13 May 2019 09:06:52 +0700
14 49647   ด.ญ. แพรมุก ปงกันทา 1 5 Mon, 13 May 2019 09:19:43 +0700
15 49650   ด.ญ. วรวรรณ หมอกฤทธิ์ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:07:49 +0700
16 49681   ด.ญ. เกตน์สิริ ไม้ประดิษฐ์ 1 6 Mon, 13 May 2019 09:23:50 +0700
17 49686   ด.ญ. ชัญญา เล็กกำแหง 1 6 Fri, 17 May 2019 13:02:10 +0700
18 49729   ด.ญ. กุลธิดา วงศ์แก้ว 1 7 Mon, 13 May 2019 09:06:41 +0700
19 49735   ด.ญ. ดลฤทัย จิตธำรงสิริกุล 1 7 Mon, 13 May 2019 09:11:42 +0700
20 49746   ด.ช. กรวุธ สืบหล้า 1 8 Mon, 13 May 2019 09:05:42 +0700
21 49769   ด.ญ. กิ่งกาญจน์ เชียงโญ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:14:26 +0700
22 49778   ด.ญ. ธนัญชนก หมีบุรุษ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:10:36 +0700
23 49817   ด.ญ. โชติกา อตุมา 1 9 Mon, 13 May 2019 09:30:28 +0700
24 49826   ด.ญ. ภัทรศยา โลมากุล 1 9 Mon, 13 May 2019 09:21:22 +0700
25 49833   ด.ญ. สวิตตา อุดรวัฒน์ 1 9 Mon, 13 May 2019 09:16:38 +0700
26 49834   ด.ญ. สุพรรณิการ์ เร่นตรง 1 9 Mon, 13 May 2019 09:10:14 +0700
27 49839   ด.ช. ฉลองสิริ แลวริด 1 10 Mon, 13 May 2019 09:12:53 +0700
28 49840   ด.ช. เฉลิมเกียรติ กัน 1 10 Fri, 17 May 2019 14:13:11 +0700
29 49847   ด.ช. นารา ฟองแก้วงาม 1 10 Mon, 13 May 2019 09:21:11 +0700
30 49850   ด.ช. ภรภัทร ฉายรังษี 1 10 Fri, 17 May 2019 14:21:24 +0700
31 49898   ด.ช. เศรษฐพงษ์ แก้วมูล 1 11 Mon, 13 May 2019 09:23:04 +0700
32 49910   ด.ญ. ฐิติยา อุตมีมั่ง 1 11 Mon, 13 May 2019 09:15:16 +0700
33 49935   ด.ช. พิภู แก้ววงค์ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:01:14 +0700
34 49946   ด.ช. อนุชิต วงค์จักร์คำ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:33:16 +0700
35 49966   ด.ญ. วรัชญาภรณ์ ยศสมสาย 1 12 Mon, 13 May 2019 09:58:13 +0700
36 49975   ด.ช. ณัชพล แสงเมือง 1 13 Mon, 13 May 2019 09:29:06 +0700
37 50007   ด.ญ. วรัชยา สกุลไทย 1 13 Mon, 13 May 2019 09:36:44 +0700
38 50012   ด.ญ. ศุภาวิชญ์ บูรพา 1 13 Mon, 13 May 2019 09:30:15 +0700
39 50014   ด.ญ. อนัญญา เมืองแก้ว 1 13 Mon, 13 May 2019 09:13:33 +0700
40 50015   ด.ญ. อรรัมภา บุลยเลิศ 1 13 Mon, 13 May 2019 09:18:15 +0700