โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : จ20203      ชื่อวิชา : ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 642      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49476   ด.ช. ก้องภพ เจดีย์ยอด 1 2 Mon, 13 May 2019 09:04:45 +0700
2 49507   ด.ญ. ปณิชา ไชยศรี 1 2 Fri, 17 May 2019 09:20:38 +0700
3 49555   ด.ญ. รุจิกร ปันเต 1 3 Mon, 13 May 2019 09:02:38 +0700
4 49560   ด.ญ. ศิรภัสสร แสงจันทร์ 1 3 Mon, 13 May 2019 09:09:16 +0700
5 49574   ด.ช. เป็นหนึ่ง ทาสุรินทร์ 1 4 Mon, 13 May 2019 09:01:42 +0700
6 49597   ด.ญ. ธัญญรัตน์ เหลืองอ่อน 1 4 Mon, 13 May 2019 09:02:29 +0700
7 49600   ด.ญ. ปริยาภัทร ศรีปรัชญ์ 1 4 Mon, 13 May 2019 09:06:14 +0700
8 49609   ด.ญ. อรวรา แสนบัวผัน 1 4 Mon, 13 May 2019 09:01:55 +0700
9 49617   ด.ช. ธนกร จงกิจวิริยะ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:02:50 +0700
10 49626   ด.ช. พัชรพล เครือบุญอุ่น 1 5 Mon, 13 May 2019 09:08:57 +0700
11 49708   ด.ช. ณัฏฐภัทร รินทร์แก้ว 1 7 Mon, 13 May 2019 09:13:43 +0700
12 49770   ด.ญ. เขมินทรา โชคสุขอนันท์ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:13:32 +0700
13 49774   ด.ญ. ณัฐฐาวี วงค์ษา 1 8 Mon, 13 May 2019 09:10:00 +0700
14 49789   ด.ญ. อรทิวา ฝึกฝน 1 8 Mon, 13 May 2019 09:01:22 +0700
15 49790   ด.ญ. อินทุภา ณ ลำปาง 1 8 Mon, 13 May 2019 09:06:49 +0700
16 49881   ด.ช. กรณ์ดนัย ปินตาวงค์ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:04:49 +0700
17 49892   ด.ช. พีรพัฒน์ กันตา 1 11 Mon, 13 May 2019 09:03:01 +0700
18 49904   ด.ญ. กุลฑีรา ตาเมืองมูล 1 11 Mon, 13 May 2019 09:09:57 +0700
19 49908   ด.ญ. ชวิศา ตรีวัฒนาวงศ์ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:03:51 +0700
20 49916   ด.ญ. บุญญาภา ฉัตรวราชัย 1 11 Mon, 13 May 2019 09:11:02 +0700
21 49933   ด.ช. พสธร เจียรพินิจนันท์ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:03:48 +0700
22 49959   ด.ญ. พรรณพนัช ประพันธ์ปรีชา 1 12 Mon, 13 May 2019 09:08:34 +0700
23 49976   ด.ช. ณัฐภัทร ชนะเมืองคล 1 13 Mon, 13 May 2019 09:00:56 +0700
24 49998   ด.ญ. ณิชมน สุวรรณเรือง 1 13 Mon, 13 May 2019 09:03:09 +0700
25 50011   ด.ญ. ศุภณิชา ขจรประภาสันต์ 1 13 Mon, 13 May 2019 09:03:07 +0700
26 50040   ด.ญ. ธนิสรา คำมีอ้าย 1 14 Mon, 13 May 2019 09:08:26 +0700