โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20296      ชื่อวิชา : งานตุงจากกระดาษ      ห้องเรียน : เรียนร่วม      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49471   ด.ญ. ระพีพรรณ วงศ์อัมไชย 1 1 Mon, 13 May 2019 09:01:36 +0700
2 49496   ด.ญ. กรชนก คําโมนะ 1 2 Mon, 13 May 2019 09:02:11 +0700
3 49556   ด.ญ. วัชรพร ตุ้ยเครือ 1 3 Mon, 13 May 2019 09:01:41 +0700
4 49562   ด.ญ. สุชานาถ สิทธิวงค์ 1 3 Mon, 13 May 2019 09:01:44 +0700
5 49589   ด.ญ. จิรัชยา วงศ์นาค 1 4 Mon, 13 May 2019 09:02:02 +0700
6 49607   ด.ญ. สุกฤตา วงค์ชมภู 1 4 Mon, 13 May 2019 09:01:41 +0700
7 49639   ด.ญ. ณัฎฐนิช ซ้ายยศ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:01:44 +0700
8 49685   ด.ญ. ชนันต์ญา สมจันทร์ตา 1 6 Fri, 17 May 2019 12:07:31 +0700
9 49771   ด.ญ. ชญานิศ คำอ้าย 1 8 Mon, 13 May 2019 09:01:58 +0700
10 49780   ด.ญ. ปณิศรา ศิริชุ่ม 1 8 Mon, 13 May 2019 09:01:35 +0700
11 49866   ด.ญ. ธนันญา แสนหมื่น 1 10 Mon, 13 May 2019 09:02:11 +0700
12 49880   ด.ญ. อิสรีย์ พิจารณ์วณิช 1 10 Mon, 13 May 2019 09:00:43 +0700
13 50000   ด.ญ. ธนภรณ์ เพ็ชรตาบุตร 1 13 Mon, 13 May 2019 09:02:27 +0700
14 50043   ด.ญ. ปราณปริยา มงคลคลี 1 14 Mon, 13 May 2019 09:01:57 +0700
15 50050   ด.ญ. อรจิรา ศิลประเสริฐ 1 14 Mon, 13 May 2019 09:02:06 +0700