โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20295      ชื่อวิชา : การประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุ2ช่องสัญญาณ      ห้องเรียน : ช่างอุตฯ 1      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49493   ด.ช. ศิริ เชื้อสำราญ 1 2 Mon, 13 May 2019 09:07:03 +0700
2 49540   ด.ช. เอื้ออังกูร อังควานิช 1 3 Mon, 13 May 2019 09:17:43 +0700
3 49628   ด.ช. ภัทรพล สิงห์ทอง 1 5 Mon, 13 May 2019 09:35:05 +0700
4 49664   ด.ช. ธนากร สุวงศ์เครือ 1 6 Mon, 13 May 2019 09:01:28 +0700
5 49665   ด.ช. ธีร์ ศรีอิ่นแก้ว 1 6 Mon, 13 May 2019 09:02:49 +0700
6 49755   ด.ช. ปุณยวีร์ ใจงาม 1 8 Mon, 13 May 2019 09:03:21 +0700
7 49764   ด.ช. ศีลพัฒน์ ศรีนอก 1 8 Mon, 13 May 2019 09:05:19 +0700
8 49772   ด.ญ. ญาดา ศิริรักษ์ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:22:23 +0700
9 49797   ด.ช. ทัศณพล ศรีธิราช 1 9 Mon, 13 May 2019 09:14:00 +0700
10 49798   ด.ช. ธณัชพงศ์ วะเท 1 9 Mon, 13 May 2019 09:28:06 +0700
11 49808   ด.ช. วุฒิภัทร อรรคเดโช 1 9 Mon, 13 May 2019 10:02:57 +0700
12 49811   ด.ช. สิรวิชญ์ ปัญญาไว 1 9 Mon, 13 May 2019 09:27:45 +0700
13 49837   ด.ช. ครองสิริ ทิพย์มณฑา 1 10 Mon, 13 May 2019 09:30:05 +0700
14 49843   ด.ช. ทยากร ตากาบุตร 1 10 Mon, 13 May 2019 09:16:53 +0700
15 49848   ด.ช. ปุณพจน์ เอื้อเฟื้อ 1 10 Mon, 13 May 2019 09:09:03 +0700
16 49849   ด.ช. พลกฤต เป็นมูลยิ่ง 1 10 Mon, 13 May 2019 09:02:56 +0700
17 49886   ด.ช. ฐากูร อุตมะ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:11:31 +0700
18 49890   ด.ช. พฤทธิ์ พญาไทย 1 11 Mon, 13 May 2019 09:01:40 +0700
19 49899   ด.ช. สันติภาพ มั่นเหมาะ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:23:11 +0700
20 49900   ด.ช. สิรวิชญ์ วะเท 1 11 Mon, 13 May 2019 09:35:13 +0700
21 49902   ด.ช. อิสระ ติ๊ตาวงศ์ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:02:35 +0700
22 49938   ด.ช. ภูรินาท สงสาร 1 12 Mon, 13 May 2019 09:12:23 +0700
23 50016   ด.ช. กฤตเมธ ปันทะรส 1 14 Mon, 13 May 2019 09:15:33 +0700
24 50020   ด.ช. ตะวัน หล้าสมศรี 1 14 Mon, 13 May 2019 09:03:35 +0700
25 50029   ด.ช. ภาณุวิชญ์ ศรีโรจนกุล 1 14 Mon, 13 May 2019 09:00:56 +0700