โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20237      ชื่อวิชา : เขียนแบบ1      ห้องเรียน : ช่างอุตฯ 3      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49518   ด.ญ. สุธาวี เวียงทอง 1 2 Mon, 13 May 2019 09:10:30 +0700
2 49525   ด.ช. ทัศน์พล สานอินทร์จักร 1 3 Mon, 13 May 2019 09:25:13 +0700
3 49635   ด.ญ. ชฎาธาร เศรษฐบุตร 1 5 Mon, 13 May 2019 09:11:19 +0700
4 49656   ด.ช. ฆัมพล แป้นน้อย 1 6 Tue, 21 May 2019 10:46:13 +0700
5 49658   ด.ช. จิรายุ ภู่พิพัฒน์กูล 1 6 Mon, 13 May 2019 09:21:13 +0700
6 49660   ด.ช. ณัญฐกรณ์ ดอนสินบูรณ์ 1 6 Mon, 13 May 2019 09:20:44 +0700
7 49681   ด.ญ. เกตน์สิริ ไม้ประดิษฐ์ 1 6 Mon, 13 May 2019 09:23:19 +0700
8 49686   ด.ญ. ชัญญา เล็กกำแหง 1 6 Mon, 13 May 2019 09:51:23 +0700
9 49697   ด.ญ. วิชญาพร จันทร์พุฒ 1 6 Mon, 13 May 2019 09:08:27 +0700
10 49708   ด.ช. ณัฏฐภัทร รินทร์แก้ว 1 7 Mon, 13 May 2019 09:23:04 +0700
11 49724   ด.ญ. กชกร ยาสมร 1 7 Mon, 13 May 2019 09:27:18 +0700
12 49755   ด.ช. ปุณยวีร์ ใจงาม 1 8 Mon, 13 May 2019 09:03:21 +0700
13 49762   ด.ช. ภูมิพัฒน์ พิบูลย์สมบัติ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:12:41 +0700
14 49796   ด.ช. ณัฐพล กัลปสันติ 1 9 Mon, 13 May 2019 09:11:42 +0700
15 49797   ด.ช. ทัศณพล ศรีธิราช 1 9 Mon, 13 May 2019 09:13:44 +0700
16 49824   ด.ญ. ปาลิตา แก้วสามต่อ 1 9 Mon, 13 May 2019 09:09:43 +0700
17 49837   ด.ช. ครองสิริ ทิพย์มณฑา 1 10 Mon, 13 May 2019 09:29:34 +0700
18 49849   ด.ช. พลกฤต เป็นมูลยิ่ง 1 10 Mon, 13 May 2019 09:02:52 +0700
19 49855   ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สุวรรณชีวะศิริ 1 10 Mon, 13 May 2019 09:09:37 +0700
20 49870   ด.ญ. ปภาวรินทร์ มงคล 1 10 Mon, 13 May 2019 09:13:07 +0700
21 49890   ด.ช. พฤทธิ์ พญาไทย 1 11 Mon, 13 May 2019 09:02:33 +0700
22 49908   ด.ญ. ชวิศา ตรีวัฒนาวงศ์ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:15:23 +0700
23 49938   ด.ช. ภูรินาท สงสาร 1 12 Mon, 13 May 2019 09:10:49 +0700
24 49997   ด.ญ. ณัฐชยา ยศข่าย 1 13 Mon, 13 May 2019 09:16:38 +0700
25 49999   ด.ญ. ทองณัฐฐา ศิริภากรกาญจน์ 1 13 Mon, 13 May 2019 09:01:38 +0700
26 50005   ด.ญ. พัณณิตา สุวรรณโน 1 13 Mon, 13 May 2019 09:03:28 +0700
27 50009   ด.ญ. ศรัญญา อินทะปัด 1 13 Mon, 13 May 2019 09:26:18 +0700
28 50010   ด.ญ. ศศิวิมล บรรเลงกิจ 1 13 Mon, 13 May 2019 09:26:11 +0700