โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20245      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์      ห้องเรียน : 122      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49441   ด.ช. ปุณยวีร์ ชุมเพ็ญ 1 1 Mon, 13 May 2019 09:01:52 +0700
2 49445   ด.ช. พันธวีร์ ธรรมคุณ 1 1 Mon, 13 May 2019 09:02:58 +0700
3 49448   ด.ช. ศุภณัฐ มังแก้ว 1 1 Mon, 13 May 2019 09:01:47 +0700
4 49449   ด.ช. สุธินันท์ มนตรีกุศล 1 1 Mon, 13 May 2019 09:12:58 +0700
5 49460   ด.ญ. นิภาสิริ ตาเมือง 1 1 Mon, 13 May 2019 09:09:55 +0700
6 49468   ด.ญ. ภัทรพรรณ จิรกมลศักดิ์ 1 1 Mon, 13 May 2019 09:15:11 +0700
7 49582   ด.ช. สรสิช เติมขจรกิจ 1 4 Mon, 13 May 2019 09:14:39 +0700
8 49670   ด.ช. เมธัส สุขคำภา 1 6 Mon, 13 May 2019 09:20:39 +0700
9 49723   ด.ช. อรรถพันธ์ ชงโคสันติสุข 1 7 Mon, 13 May 2019 09:15:37 +0700
10 49742   ด.ญ. พิชญ์สินี พุ่มน้อย 1 7 Mon, 13 May 2019 09:11:50 +0700
11 49742   ด.ญ. พิชญ์สินี พุ่มน้อย 1 7 Mon, 13 May 2019 09:14:21 +0700
12 49784   ด.ญ. ภิงขวดี ตันวงศ์ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:12:51 +0700
13 49796   ด.ช. ณัฐพล กัลปสันติ 1 9 Thu, 16 May 2019 21:33:44 +0700
14 49818   ด.ญ. ธัญพร ฟูธรรม 1 9 Mon, 13 May 2019 09:21:00 +0700
15 49825   ด.ญ. เพลงพัทรา โสภาแปง 1 9 Mon, 13 May 2019 09:17:37 +0700
16 49841   ด.ช. ชยพล ทรัพย์ธัญนพ 1 10 Mon, 13 May 2019 09:03:34 +0700
17 49883   ด.ช. กันตภณ โคตะอินทร์ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:05:23 +0700
18 49928   ด.ช. ธนกฤต เศรษฐอรวรรณ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:01:52 +0700
19 49930   ด.ช. ธเนศวร ปีบ้านใหม่ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:00:50 +0700
20 50034   ด.ช. อัครวัฒน์ พงษ์พิสุทธินันท์ 1 14 Mon, 13 May 2019 09:02:27 +0700