โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20243      ชื่อวิชา : พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์      ห้องเรียน : 123      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49470   ด.ญ. ภูริชญา ศรีสุลิตร์ 1 1 Mon, 13 May 2019 09:01:31 +0700
2 49474   ด.ญ. สุธาชินีณ์ วาสประเสริฐสุข 1 1 Mon, 13 May 2019 09:01:39 +0700
3 49480   ด.ช. ณภัทร หุ่นเก่า 1 2 Mon, 13 May 2019 09:01:42 +0700
4 49491   ด.ช. ภวินท์ สิงจานุสงค์ 1 2 Mon, 13 May 2019 09:04:50 +0700
5 49497   ด.ญ. กัชชรส ขาวอ่อน 1 2 Mon, 13 May 2019 09:01:28 +0700
6 49499   ด.ญ. คณัสนันท์ นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์ 1 2 Mon, 13 May 2019 09:08:12 +0700
7 49501   ด.ญ. ฐิติรัตน์ เชี่ยววานิช 1 2 Mon, 13 May 2019 09:08:29 +0700
8 49508   ด.ญ. ปาริฉัตร ชัยณรงค์ 1 2 Mon, 13 May 2019 09:03:43 +0700
9 49511   ด.ญ. รมิดา สังข์ทอง 1 2 Mon, 13 May 2019 09:01:22 +0700
10 49524   ด.ช. โชดิวัต จันทกูล 1 3 Mon, 13 May 2019 09:04:46 +0700
11 49546   ด.ญ. ชมผกา ทิพย์วงศา 1 3 Mon, 13 May 2019 09:09:12 +0700
12 49575   ด.ช. พัฒนินท์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ 1 4 Mon, 13 May 2019 09:40:52 +0700
13 49636   ด.ญ. ชาลิสา เอื้อนจิตร์ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:01:36 +0700
14 49720   ด.ช. สิปปภาส ฟูฝั้น 1 7 Mon, 13 May 2019 09:08:43 +0700
15 49760   ด.ช. ภัคพล สันเทพ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:01:41 +0700
16 49767   ด.ช. อติชาติ เกตุวิรัตน์ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:04:51 +0700
17 49792   ด.ช. จักรินทร์ กาจารี 1 9 Mon, 13 May 2019 09:01:44 +0700
18 49812   ด.ช. สืบสกุล ชุมภูปิก 1 9 Mon, 13 May 2019 09:06:40 +0700
19 49980   ด.ช. นาราวินท์ ชนะเจิดจรรย์ 1 13 Fri, 17 May 2019 15:22:34 +0700
20 49993   ด.ญ. กรชวัล แก้วคำปา 1 13 Mon, 13 May 2019 09:02:46 +0700