โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20237      ชื่อวิชา : เขียนแบบ1      ห้องเรียน : ช่างอุตฯ 3      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49457   ด.ญ. ธนพร ปลุกเศก 1 1 Mon, 13 May 2019 09:09:42 +0700
2 49465   ด.ญ. ผกาวดี สาบคำ 1 1 Mon, 13 May 2019 09:03:18 +0700
3 49530   ด.ช. ปฏิพัตร์ ใจคำฟู 1 3 Fri, 17 May 2019 13:49:57 +0700
4 49533   ด.ช. พุทธิกร ด้วงธิวงศ์ 1 3 Mon, 13 May 2019 09:12:27 +0700
5 49616   ด.ช. ถิรภัทร สุรินทร์ 1 5 Fri, 17 May 2019 15:40:04 +0700
6 49632   ด.ช. สิรภพ เรือนกุณา 1 5 Mon, 13 May 2019 09:19:47 +0700
7 49652   ด.ญ. สิริกร จารุเนตร 1 5 Mon, 13 May 2019 09:04:50 +0700
8 49659   ด.ช. ชุติพนธ์ จุมปาลี 1 6 Mon, 13 May 2019 09:06:48 +0700
9 49676   ด.ช. อชิระ ธีรวัฒน์วาที 1 6 Mon, 13 May 2019 09:02:18 +0700
10 49684   ด.ญ. จุฑามณี แก้วลือ 1 6 Fri, 17 May 2019 14:10:37 +0700
11 49694   ด.ญ. พิชาพร กล้าทำ 1 6 Fri, 17 May 2019 14:07:53 +0700
12 49709   ด.ช. ณัฐชนน อินต๊ะขัน 1 7 Mon, 13 May 2019 09:08:47 +0700
13 49759   ด.ช. พีรวัส จิตจักร 1 8 Mon, 13 May 2019 09:01:17 +0700
14 49775   ด.ญ. ณัฐนิชา ราชประสิทธิ์ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:21:54 +0700
15 49783   ด.ญ. พิมพ์ชนก ศรีวงษ์ชัย 1 8 Mon, 13 May 2019 09:19:20 +0700
16 49787   ด.ญ. สิริญาภรณ์ สุคำวัง 1 8 Mon, 13 May 2019 09:18:29 +0700
17 49915   ด.ญ. นันท์นภัส หมื่นยศ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:21:34 +0700
18 49921   ด.ญ. ลลิตา ฟองคำ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:21:57 +0700
19 49950   ด.ญ. กรวรรณ ฟองคำ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:15:41 +0700
20 49956   ด.ญ. นันทิชา มาละเงิน 1 12 Mon, 13 May 2019 09:10:02 +0700
21 50021   ด.ช. เตชินท์ ศรีบุรุษ 1 14 Mon, 13 May 2019 09:00:58 +0700
22 50023   ด.ช. ธีรพงศ์ รัชดาพันธ์เรือง 1 14 Mon, 13 May 2019 09:21:44 +0700
23 50027   ด.ช. พงศ์พล อินต๊ะวงค์ 1 14 Mon, 13 May 2019 09:01:14 +0700
24 50033   ด.ช. สุกฤษฏิ์ วงค์อ๊อด 1 14 Mon, 13 May 2019 09:03:25 +0700