โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง20201      ชื่อวิชา : การปลูกพืชผักทั่วไป1      ห้องเรียน : เกษตร 3      วัน/คาบ : ศ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49432   ด.ช. คมกฤษณ์ อ้วนใส 1 1 Mon, 13 May 2019 09:01:20 +0700
2 49440   ด.ช. ธัชกร จักรแก้ว 1 1 Mon, 13 May 2019 09:01:32 +0700
3 49447   ด.ช. ภาณุพงค์ ขอน้อย 1 1 Mon, 13 May 2019 09:01:29 +0700
4 49482   ด.ช. ธนกฤต สุวิเศษธำรง 1 2 Mon, 13 May 2019 09:04:13 +0700
5 49487   ด.ช. ธิติณัฏฐ์ โพธิวงศ์ 1 2 Mon, 13 May 2019 09:04:23 +0700
6 49518   ด.ญ. สุธาวี เวียงทอง 1 2 Mon, 13 May 2019 09:09:36 +0700
7 49519   ด.ญ. สุพิชญา ปัญญายาว 1 2 Mon, 13 May 2019 09:02:12 +0700
8 49552   ด.ญ. ปภาดา กิจจคณารักษ์ 1 3 Mon, 13 May 2019 09:02:27 +0700
9 49592   ด.ญ. ญาดา อินนาค 1 4 Mon, 13 May 2019 09:04:19 +0700
10 49598   ด.ญ. ธัญวรัตน์ ใจงาม 1 4 Mon, 13 May 2019 09:19:55 +0700
11 49613   ด.ช. คณิสร เรือนทัศนีย์ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:03:11 +0700
12 49614   ด.ช. เจตน์สฤษฏิ์ พรมมาบูรณ์ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:49:57 +0700
13 49749   ด.ช. คณาธิป ฟูคำ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:03:24 +0700
14 49758   ด.ช. พีรพัชร คำบุญทา 1 8 Mon, 13 May 2019 09:05:17 +0700
15 49846   ด.ช. นพณัฐ ก๋าใจ 1 10 Mon, 13 May 2019 09:04:03 +0700
16 49858   ด.ช. อุกฤษฎ์ บุญลิถาน 1 10 Mon, 13 May 2019 09:01:10 +0700
17 49860   ด.ญ. กัญติมา ปันตา 1 10 Mon, 13 May 2019 09:01:16 +0700
18 49865   ด.ญ. ธนัชพร ม่วงมี 1 10 Mon, 13 May 2019 09:03:14 +0700
19 49873   ด.ญ. พิชญาภรณ์ โนใจปิง 1 10 Mon, 13 May 2019 09:01:51 +0700
20 49876   ด.ญ. วรภัทร ผลประโยชน์ 1 10 Mon, 13 May 2019 09:03:33 +0700
21 49891   ด.ช. พิชญุตม์ ท้าวไชยยา 1 11 Fri, 17 May 2019 14:02:19 +0700
22 49901   ด.ช. โสภณวิชญ์ คงดำ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:01:34 +0700
23 49937   ด.ช. ฟ้าใหม่ ยอดคำ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:04:24 +0700
24 49977   ด.ช. ต่อตระกูล ศิริวงค์ 1 13 Mon, 13 May 2019 09:03:37 +0700
25 50036   ด.ญ. ชนิดาภา ยอดยิ่ง 1 14 Mon, 13 May 2019 09:05:31 +0700