โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ21213      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ      ห้องเรียน : 124      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49507   ด.ญ. ปณิชา ไชยศรี 1 2 Mon, 13 May 2019 09:09:43 +0700
2 49513   ด.ญ. วนัชพร อินทรศรี 1 2 Mon, 13 May 2019 09:03:55 +0700
3 49520   ด.ญ. สุภัสสรา แปงสี 1 2 Mon, 13 May 2019 09:58:13 +0700
4 49522   ด.ช. จิรภัทร กาต๊ะ 1 3 Mon, 13 May 2019 09:34:16 +0700
5 49529   ด.ช. ปกรณ์เกียรติ สร้อยวัน 1 3 Tue, 21 May 2019 10:19:44 +0700
6 49534   ด.ช. ภูริณัฐ คำวัน 1 3 Mon, 13 May 2019 09:07:53 +0700
7 49545   ด.ญ. คริษฐา ปาละจเร 1 3 Mon, 13 May 2019 09:07:43 +0700
8 49547   ด.ญ. ณชาภัทร เเสงเอี่ยม 1 3 Mon, 13 May 2019 09:02:20 +0700
9 49549   ด.ญ. ณัฐณิชา เขียวปิง 1 3 Mon, 13 May 2019 09:01:11 +0700
10 49573   ด.ช. บดินทร์ อินทรบุรี 1 4 Mon, 13 May 2019 09:13:26 +0700
11 49579   ด.ช. วชรพงษ์ ไชยพรหม 1 4 Fri, 17 May 2019 13:52:55 +0700
12 49584   ด.ช. สุวภัทร นามคำ 1 4 Fri, 17 May 2019 13:53:38 +0700
13 49597   ด.ญ. ธัญญรัตน์ เหลืองอ่อน 1 4 Mon, 13 May 2019 09:02:02 +0700
14 49601   ด.ญ. ปาณิศา ทองคำมา 1 4 Mon, 13 May 2019 09:21:56 +0700
15 49625   ด.ช. ปภังกร เบญจาบุญฤทธิ์ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:30:03 +0700
16 49671   ด.ช. รฐนนท์ ลิลา 1 6 Mon, 13 May 2019 09:39:08 +0700
17 49692   ด.ญ. นภัทรชา จุไร 1 6 Mon, 13 May 2019 09:04:14 +0700
18 49713   ด.ช. นภัส พลอยเจิมศรี 1 7 Mon, 13 May 2019 09:34:13 +0700
19 49757   ด.ช. พิชญะ เม่นสุวรรณ์ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:57:13 +0700
20 49766   ด.ช. หิรัณย์ สุวรรณโน 1 8 Mon, 13 May 2019 09:07:29 +0700
21 49770   ด.ญ. เขมินทรา โชคสุขอนันท์ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:13:13 +0700
22 49869   ด.ญ. ปนัสยา มีใจวงค์ 1 10 Mon, 13 May 2019 09:14:38 +0700
23 49957   ด.ญ. ปวริศา คันธะชุมภู 1 12 Mon, 13 May 2019 09:04:44 +0700
24 49963   ด.ญ. ภคพร สมศรี 1 12 Mon, 13 May 2019 09:09:00 +0700
25 49967   ด.ญ. สทินา รสกลิ่นกันทา 1 12 Mon, 13 May 2019 09:37:08 +0700
26 49998   ด.ญ. ณิชมน สุวรรณเรือง 1 13 Mon, 13 May 2019 09:02:52 +0700