โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ21201      ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษฟัง-พูด      ห้องเรียน : 333      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49437   ด.ช. ทีปกร อ้อปิมปา 1 1 Mon, 13 May 2019 09:01:19 +0700
2 49461   ด.ญ. ปภาวรินท์ ภู่ระกำ 1 1 Mon, 13 May 2019 09:05:43 +0700
3 49485   ด.ช. ธรรมสรณ์ มีเที่ยง 1 2 Mon, 13 May 2019 09:01:28 +0700
4 49511   ด.ญ. รมิดา สังข์ทอง 1 2 Mon, 13 May 2019 09:01:22 +0700
5 49515   ด.ญ. ศิณัญญา ชูวัฒนกูล 1 2 Thu, 23 May 2019 12:40:00 +0700
6 49548   ด.ญ. ณัฏฐพัชร ปัทมแก้ว 1 3 Mon, 13 May 2019 09:00:52 +0700
7 49556   ด.ญ. วัชรพร ตุ้ยเครือ 1 3 Mon, 13 May 2019 09:01:12 +0700
8 49561   ด.ญ. ศิริกัลยา ศรีแสง 1 3 Mon, 13 May 2019 09:12:44 +0700
9 49567   ด.ช. ธนภัทร ยาสมร 1 4 Mon, 13 May 2019 09:20:01 +0700
10 49572   ด.ช. เนตินัฐ อินทนิล 1 4 Mon, 13 May 2019 09:18:50 +0700
11 49581   ด.ช. วทันย์ อัครอธิมาตร 1 4 Mon, 13 May 2019 09:08:24 +0700
12 49585   ด.ช. อโณทัย เรียบรับ 1 4 Thu, 23 May 2019 12:40:00 +0700
13 49600   ด.ญ. ปริยาภัทร ศรีปรัชญ์ 1 4 Mon, 13 May 2019 09:05:50 +0700
14 49603   ด.ญ. แพรวารินทร์ แผ่นคำ 1 4 Mon, 13 May 2019 09:06:32 +0700
15 49627   ด.ช. พัธนวุติ บุญสารวัง 1 5 Fri, 17 May 2019 13:52:02 +0700
16 49634   ด.ญ. กัญญาภัค ชัยวรรณ์ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:01:58 +0700
17 49636   ด.ญ. ชาลิสา เอื้อนจิตร์ 1 5 Sat, 18 May 2019 13:27:42 +0700
18 49643   ด.ญ. นภัสสร ภูริวัชรวรพงศ์ 1 5 Fri, 17 May 2019 13:56:28 +0700
19 49649   ด.ญ. ลักษณารีย์ มะโนริ 1 5 Thu, 23 May 2019 12:40:00 +0700
20 49740   ด.ญ. พลอยชยา พงษ์มณี 1 7 Mon, 13 May 2019 09:10:26 +0700
21 49748   ด.ช. กีรติ อวดกล้า 1 8 Tue, 21 May 2019 10:17:42 +0700
22 49756   ด.ช. พชรพงศ์ ศรีสองเมือง 1 8 Mon, 13 May 2019 09:02:00 +0700
23 49779   ด.ญ. นภวรรณ วิลาวรรณ 1 8 Mon, 13 May 2019 09:00:41 +0700
24 49787   ด.ญ. สิริญาภรณ์ สุคำวัง 1 8 Mon, 13 May 2019 09:17:14 +0700
25 49806   ด.ช. ปรวิช สมบูรณ์ 1 9 Mon, 13 May 2019 09:04:05 +0700
26 49808   ด.ช. วุฒิภัทร อรรคเดโช 1 9 Mon, 13 May 2019 10:03:43 +0700
27 49875   ด.ญ. รังสิยา สันติรังสิมันตุ์ 1 10 Mon, 13 May 2019 09:29:06 +0700
28 49877   ด.ญ. สุวิณ์ชิตา จันทร์อ่อน 1 10 Mon, 13 May 2019 09:17:02 +0700
29 49912   ด.ญ. ณัฐนันท์ จันทร์แสนตอ 1 11 Mon, 13 May 2019 09:34:31 +0700
30 49933   ด.ช. พสธร เจียรพินิจนันท์ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:02:51 +0700
31 49969   ด.ญ. อรรัมภา สาคร 1 12 Mon, 13 May 2019 09:01:26 +0700
32 49994   ด.ญ. กุญญาพัฒน์ แปงสนิท 1 13 Mon, 13 May 2019 09:06:14 +0700