โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ส21221      ชื่อวิชา : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น      ห้องเรียน : 334      วัน/คาบ : อ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49481   ด.ช. ณัชวิชญ์ มีธรรม 1 2 Thu, 23 May 2019 16:27:36 +0700
2 49521   ด.ช. กิตติพจน์ สุขเมือง 1 3 Tue, 21 May 2019 10:21:24 +0700
3 49524   ด.ช. โชดิวัต จันทกูล 1 3 Mon, 13 May 2019 09:03:55 +0700
4 49535   ด.ช. ภูรินทร์ กันหา 1 3 Fri, 17 May 2019 12:41:56 +0700
5 49538   ด.ช. สุทธิวัฒน์ วงศ์ษา 1 3 Tue, 21 May 2019 11:00:04 +0700
6 49591   ด.ญ. ญาณาภา จันทร์จ๋าง 1 4 Tue, 21 May 2019 11:01:27 +0700
7 49596   ด.ญ. ถลัชนันท์ บุญสมปาน 1 4 Tue, 21 May 2019 11:01:23 +0700
8 49614   ด.ช. เจตน์สฤษฏิ์ พรมมาบูรณ์ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:50:52 +0700
9 49630   ด.ช. ยศกร ผดุงภักดีกุล 1 5 Tue, 28 May 2019 10:19:49 +0700
10 49646   ด.ญ. ปิยะนุช จอมฟอง 1 5 Mon, 13 May 2019 09:06:36 +0700
11 49650   ด.ญ. วรวรรณ หมอกฤทธิ์ 1 5 Mon, 13 May 2019 09:07:16 +0700
12 49665   ด.ช. ธีร์ ศรีอิ่นแก้ว 1 6 Mon, 13 May 2019 09:07:33 +0700
13 49699   ด.ญ. สไบทอง ทิพจร 1 6 Fri, 17 May 2019 14:16:18 +0700
14 49711   ด.ช. ณัฐวัฒน์ ธนาเศรษฐอังกูล 1 7 Fri, 17 May 2019 13:04:20 +0700
15 49720   ด.ช. สิปปภาส ฟูฝั้น 1 7 Mon, 13 May 2019 09:03:55 +0700
16 49737   ด.ญ. ปานชนก เมืองมา 1 7 Mon, 13 May 2019 09:19:11 +0700
17 49754   ด.ช. ธีรภัทร สกุลฤทธิชัย 1 8 Mon, 13 May 2019 09:55:55 +0700
18 49774   ด.ญ. ณัฐฐาวี วงค์ษา 1 8 Sun, 26 May 2019 18:16:28 +0700
19 49782   ด.ญ. ปิยนันท์ กาวินันท์ 1 8 Mon, 27 May 2019 20:27:25 +0700
20 49785   ด.ญ. เมธาวี ชุณหโชคกุล 1 8 Mon, 13 May 2019 09:03:39 +0700
21 49798   ด.ช. ธณัชพงศ์ วะเท 1 9 Fri, 17 May 2019 14:20:33 +0700
22 49811   ด.ช. สิรวิชญ์ ปัญญาไว 1 9 Mon, 13 May 2019 09:37:50 +0700
23 49823   ด.ญ. ปพิชญา ฉัตรเงิน 1 9 Mon, 13 May 2019 09:04:14 +0700
24 49826   ด.ญ. ภัทรศยา โลมากุล 1 9 Mon, 13 May 2019 09:08:24 +0700
25 49845   ด.ช. ธนศักดิ์ กิตติธรากูล 1 10 Tue, 21 May 2019 11:00:09 +0700
26 49947   ด.ช. อภิรักษ์ กันเอ้ย 1 12 Mon, 13 May 2019 09:26:47 +0700
27 49953   ด.ญ. กุลธิดา ประเสริฐวัฒน์ 1 12 Mon, 13 May 2019 09:20:38 +0700
28 49955   ด.ญ. นพพะจิรา อัชวงศ์ 1 12 Mon, 13 May 2019 11:00:45 +0700
29 49981   ด.ช. ประพฤกษ์ คำพันธ์ 1 13 Mon, 13 May 2019 09:13:13 +0700
30 49988   ด.ช. วีรพจน์ วงศ์มณี 1 13 Thu, 16 May 2019 14:43:23 +0700