โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : อ33217      ชื่อวิชา : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ      ห้องเรียน : 932      วัน/คาบ : พฤ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45537   น.ส. รัศมีธรรม หนูหล้า 6 14 Fri, 10 May 2019 14:39:38 +0700
2 45623   น.ส. พิจิตรา ธิวงศ์ 6 13 Fri, 10 May 2019 13:00:26 +0700
3 45678   น.ส. สุรธัญ อึ้งตระกูล 6 15 Fri, 10 May 2019 13:00:30 +0700
4 45741   นาย รพีภัทร ลาภมาก 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:11 +0700
5 45766   น.ส. บุษราภรณ์ บุศราคำ 6 15 Fri, 10 May 2019 13:00:23 +0700
6 45774   น.ส. สุดารัตน์ เกษรินทร์ 6 11 Fri, 10 May 2019 13:00:44 +0700
7 45792   นาย วีรภัทร เหมืองทอง 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:48 +0700
8 45795   นาย ศุภภณ ตัณศุภผล 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:53 +0700
9 45827   นาย จิรายุ สุวรรณอัตถ์ 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:20 +0700
10 45884   นาย พงศ์ธร ดวงมาลา 6 12 Fri, 10 May 2019 13:07:33 +0700
11 45905   น.ส. ปาณิศา หอมสุวรรณ 6 11 Fri, 10 May 2019 13:00:40 +0700
12 45906   น.ส. พรนภัส กลิ่นประสาท 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:24 +0700
13 45929   นาย ภูริชญา นุชนารถ 6 11 Fri, 10 May 2019 13:10:04 +0700
14 45940   นาย อนิก ทอนโพธิ์ 6 16 Fri, 10 May 2019 13:00:08 +0700
15 45944   น.ส. ชลิดา ทนันชัย 6 13 Fri, 10 May 2019 13:00:35 +0700
16 45947   น.ส. นันทนัช นิลคง 6 13 Fri, 10 May 2019 13:00:41 +0700
17 45965   นาย คมคิด ใหม่ธรรม 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:17 +0700
18 45996   น.ส. บุญสิตา อภิชาติวิวรรธน์ 6 13 Thu, 16 May 2019 19:04:52 +0700
19 46000   น.ส. พิยดา สายปัญญา 6 11 Thu, 16 May 2019 10:38:03 +0700
20 46007   น.ส. อภิชญา  พิมสาร 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:24 +0700
21 46047   น.ส. พรรณวดี ชมกลิ่น 6 14 Fri, 10 May 2019 13:00:22 +0700
22 46056   น.ส. อารยดา ปัญญาเสริฐ 6 14 Fri, 10 May 2019 13:00:29 +0700
23 46065   นาย ปวริศ สิริเยาวลักษณ์ 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:09 +0700
24 46099   น.ส. วริชญา อินถา 6 11 Thu, 16 May 2019 11:11:04 +0700
25 46193   น.ส. นัทธมน มณีจันทรา 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:27 +0700
26 46198   น.ส. กรัณย์กร พูลเกิด 6 14 Fri, 10 May 2019 13:00:36 +0700
27 46212   น.ส. ปุณยวีร์ ติไชย 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:07 +0700
28 48576   น.ส. ปวีณ์นุช เปี่ยมจริยคุณ 6 13 Fri, 10 May 2019 13:00:26 +0700