โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ศ30234      ชื่อวิชา : บาติก 1      ห้องเรียน : ศิลปะ 4      วัน/คาบ : พฤ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45549   นาย ธีรเมธ สิริสายัณห์ 6 15 Fri, 10 May 2019 13:00:27 +0700
2 45554   นาย ภาสกร ประกอบแก้ว 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:19 +0700
3 45618   น.ส. เนื้อน้อง เต่าทอง 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:16 +0700
4 45682   นาย คงเดช อ้วนใส 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:18 +0700
5 45699   นาย วัชรพล ศรีวัชระ 6 13 Fri, 10 May 2019 13:00:19 +0700
6 45702   นาย ศศิน บารมีกุล 6 16 Fri, 10 May 2019 13:00:26 +0700
7 45709   น.ส. ณัฐณิชา ตันจันทร์ 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:06 +0700
8 45742   นาย วัชรสินธ์ เกษอารีย์รัฐ 6 10 Fri, 10 May 2019 13:18:29 +0700
9 45816   น.ส. ลลิตภัทร ทรัพย์ทวี 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:28 +0700
10 45862   น.ส. พิมพ์ชนก วัฒนวิภา 6 13 Fri, 10 May 2019 13:00:30 +0700
11 45912   น.ส. วาดฝัน กรรโมทาร 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:16 +0700
12 45915   น.ส. อัญชิษฐา อินต๊ะ 6 15 Fri, 10 May 2019 13:00:23 +0700
13 45925   นาย นิติภูมิ วงศ์ใหญ่ 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:29 +0700
14 45927   นาย ปริทัศน์ มณีกุล 6 16 Fri, 10 May 2019 13:00:20 +0700
15 45928   นาย ภัทรพล เรือนปา 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:08 +0700
16 45949   น.ส. เบญจวรรณ ทาดี 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:25 +0700
17 45952   น.ส. พิทยาภรณ์ ฟูใจ 6 15 Fri, 10 May 2019 13:00:06 +0700
18 45983   นาย พิศวัสต์ วรรณฟู 6 15 Fri, 10 May 2019 13:00:28 +0700
19 46017   นาย ติณห์ ศรีละวรรณโณ 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:06 +0700
20 46031   นาย ศิวกร แหลมคม 6 13 Fri, 10 May 2019 13:00:24 +0700
21 46069   นาย ภูตะวัน ชัยมูลสาย 6 15 Fri, 10 May 2019 13:00:20 +0700
22 46111   นาย ธนาดล แสงประสาร 6 16 Fri, 10 May 2019 13:00:19 +0700
23 46113   นาย ธีรศานติ์ ศิริกุลธรรมา 6 16 Fri, 10 May 2019 13:00:30 +0700
24 46115   นาย ปวริศ บุญเชิด 6 15 Fri, 10 May 2019 13:00:09 +0700
25 46118   นาย ภาราดล ต่อปัญญา 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:18 +0700
26 46143   น.ส. พรนภา วงศ์ทา 6 13 Fri, 10 May 2019 13:00:12 +0700
27 46147   น.ส. ศุภาพิชญ์ รักชุม 6 15 Fri, 10 May 2019 13:00:11 +0700
28 48570   น.ส. มัลลิกา ศรีเฟย 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:17 +0700