โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง30298      ชื่อวิชา : งานประดิษฐ์ผ้าใยบัว      ห้องเรียน : 925      วัน/คาบ : พฤ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45540   นาย กฤตยชญ์ ฟูคำ 6 16 Fri, 10 May 2019 13:05:02 +0700
2 45610   น.ส. ณิชาภัทร สีดี 6 14 Thu, 16 May 2019 10:42:04 +0700
3 45692   นาย ปัณณวิชญ์ ปัญญ์อภิลักษณ์ 6 12 Thu, 16 May 2019 09:19:58 +0700
4 45720   น.ส. ลลิตา สุขพันธ์ 6 11 Thu, 16 May 2019 10:40:25 +0700
5 45748   นาย สุธินันท์ สุคนธพันธุ์ 6 11 Fri, 10 May 2019 13:02:50 +0700
6 45780   นาย ณัฐนนท์ ทิพย์เนตร 6 16 Fri, 10 May 2019 13:03:45 +0700
7 45789   นาย รัชานนท์ มณีกาญจน์ 6 13 Thu, 16 May 2019 10:39:15 +0700
8 45807   น.ส. นภชนก เจื้อยแจ้ว 6 11 Fri, 10 May 2019 13:01:14 +0700
9 45814   น.ส. มัณฑนา เกิดผล 6 14 Thu, 16 May 2019 10:43:21 +0700
10 45828   นาย ณัฐชนน กามล 6 11 Thu, 16 May 2019 11:31:21 +0700
11 45830   นาย ณัฐวัฒน์ รินพล 6 16 Fri, 10 May 2019 14:04:41 +0700
12 45853   น.ส. ญาณินท์ พลรักษ์ 6 11 Fri, 10 May 2019 13:03:18 +0700
13 45854   น.ส. ณัชชา เลิศหล้า 6 16 Thu, 16 May 2019 19:28:57 +0700
14 45868   น.ส. โสภณัฐ ใจปินตา 6 15 Fri, 10 May 2019 13:01:56 +0700
15 45878   นาย ทักษ์ดนัย วงค์ครองศักดิ์ 6 13 Thu, 16 May 2019 10:41:39 +0700
16 45887   นาย วิปัศย์ ผัดสุรินทร์ 6 11 Thu, 16 May 2019 11:14:48 +0700
17 45890   นาย ศุภกร ตรีปะรำ 6 15 Thu, 16 May 2019 10:22:30 +0700
18 45894   น.ส. กนกพร รอดเดชา 6 14 Thu, 16 May 2019 10:42:17 +0700
19 45907   น.ส. พรรษาศิริ ยอดสอน 6 15 Fri, 10 May 2019 13:01:18 +0700
20 45931   นาย มินาโอะ เอนโดะ 6 15 Thu, 16 May 2019 10:40:15 +0700
21 45969   นาย จิณณวัตร ม่วงมี 6 16 Fri, 10 May 2019 13:04:01 +0700
22 46051   น.ส. วชิราภรณ์ สานำ 6 16 Fri, 10 May 2019 13:04:01 +0700
23 46078   นาย สุบัญชา สุพาวงษ์ 6 16 Fri, 10 May 2019 13:32:36 +0700
24 46089   น.ส. นริสราภรณ์ มาธุระ 6 11 Fri, 10 May 2019 13:01:32 +0700
25 46101   น.ส. สมิตา โสภาแปง 6 15 Fri, 10 May 2019 13:01:22 +0700
26 46205   นาย อิทธิกร เกียรติก้องแก้ว 6 13 Fri, 10 May 2019 13:32:38 +0700
27 48578   นาย ทศพล เต็มสืบ 6 13 Thu, 16 May 2019 10:39:09 +0700
28 49385   นาย วิทวัฒน์ นาดปูน 6 13 Thu, 16 May 2019 10:39:08 +0700