โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง30293      ชื่อวิชา : งานห้องสมุด1      ห้องเรียน : 936      วัน/คาบ : พฤ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45553   นาย พิภู สุขดี 6 15 Thu, 16 May 2019 10:24:46 +0700
2 45614   น.ส. นัฏฐริกา ภู่เจริญ 6 14 Thu, 16 May 2019 09:17:39 +0700
3 45675   น.ส. วิณัฐดา ชิวหรัตน์ 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:26 +0700
4 45764   น.ส. นานาพร นันทวงค์ 6 10 Thu, 16 May 2019 10:36:55 +0700
5 45767   น.ส. ปราณปริยา โสดา 6 10 Thu, 16 May 2019 10:38:32 +0700
6 45820   น.ส. สุภาวดี คำจิโน 6 14 Thu, 16 May 2019 10:41:05 +0700
7 45851   น.ส. ชญาดา นารีกุล 6 14 Thu, 16 May 2019 10:41:57 +0700
8 45954   น.ส. ภาสินี วังใย 6 16 Fri, 10 May 2019 13:00:41 +0700
9 46052   น.ส. วนิดา วณิชเรืองชัย 6 14 Thu, 16 May 2019 10:18:28 +0700
10 46119   นาย เมธาวินท์ ธิแก้ว 6 14 Thu, 16 May 2019 10:23:30 +0700