โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง30262      ชื่อวิชา : ธุรกิจทั่วไป      ห้องเรียน : 111      วัน/คาบ : พฤ34

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45667   น.ส. พัชราภรณ์ พรมอินถา 6 14 Fri, 10 May 2019 13:00:15 +0700
2 45696   นาย วงศธีร์ พันธุ์หอม 6 14 Fri, 10 May 2019 13:00:10 +0700
3 45708   น.ส. ณภัทร ประทุมวรรณ 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:50 +0700
4 45712   น.ส. นงนภัส บุญเฮง 6 11 Fri, 10 May 2019 13:00:26 +0700
5 45727   น.ส. อรัญรินทร์ อิ่นแก้วปวงคำ 6 11 Fri, 10 May 2019 13:00:06 +0700
6 45768   น.ส. ปวันรัตน์ นามวงศ์ 6 11 Fri, 10 May 2019 13:00:39 +0700
7 45798   นาย สาริกซ์ ผัดสุรินทร์ 6 13 Fri, 10 May 2019 13:00:19 +0700
8 45815   น.ส. รินรดา ฉิมประเสริฐ 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:42 +0700
9 45845   นาย สุรกานต์ พรมเจียม 6 11 Fri, 10 May 2019 13:00:29 +0700
10 45847   น.ส. กนิษฐา ไวยดารา 6 14 Sat, 18 May 2019 10:43:00 +0700
11 45848   น.ส. กนิษฐา อินทรกำแหง 6 14 Sat, 18 May 2019 12:00:57 +0700
12 45872   นาย จิรภัทร สมบูรณ์ 6 14 Fri, 10 May 2019 13:00:05 +0700
13 45885   นาย พีรวัส ผัดกันทา 6 14 Fri, 10 May 2019 13:00:21 +0700
14 45904   น.ส. บัวชมพู วงศ์ขุ่ย 6 11 Fri, 10 May 2019 13:00:18 +0700
15 45945   น.ส. ณัฎฐา นาคะกุล 6 11 Fri, 10 May 2019 13:34:48 +0700
16 45956   น.ส. รุจิกานต์ กันทวงศ์ 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:46 +0700
17 45989   น.ส. เกษราภรณ์ ธรรมวิยา 6 12 Fri, 10 May 2019 13:00:20 +0700
18 45997   น.ส. เบญจรัตน์ กันทิยะ 6 11 Fri, 10 May 2019 13:00:49 +0700
19 46021   นาย ธนกฤต แสงวิจิตร 6 15 Fri, 10 May 2019 13:00:32 +0700
20 46032   นาย สรวิชญ์ ฟูฟุ้ง 6 15 Fri, 10 May 2019 13:00:09 +0700
21 46037   น.ส. ชนนิกานต์ ไชยศักดา 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:53 +0700
22 46102   น.ส. สุภาภรณ์ เอียดเล็ก 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:41 +0700
23 47047   นาย ธนบดินทร์ กันชาติ 6 13 Fri, 10 May 2019 13:00:06 +0700
24 48571   น.ส. อัณศยา นวลแสง 6 10 Fri, 10 May 2019 13:00:50 +0700